Your address will show here +12 34 56 78
For mange betyr det å ta over gård på odel eller innad i familien, ikke bare å ta over eiendommer som har vært i familiens eie i flere generasjoner. I mange tilfeller betyr det også å overta en familiebedrift med lange tradisjoner og en viktig kilde til både inntekter og sysselsetting.  Odelsretten står sterkt her til lands. Det finnes faktisk ikke tilsvarende i andre vestlige land. I mange landbruksforetak er det også et viktig element i familiens kultur å sikre at bedriften forblir i familiens eie. Slik har familieeierskifter innen primærnæringen blitt et tema med mange fasetter – og lover å forholde seg til. Odelsloven – et kulturminne? Bjørn Aasen, rådgiver i Regnskapsførerkjeden Vekstra As, har gjort seg noen tanker om dette. – Det er et helt betimelig spørsmål om odelsloven kanskje har overlevd seg selv og heller burde være å betrakte som et kulturminne, sier Bjørn Aasen ettertenksomt. Samfunnet har endret seg mye siden odelsloven ble til, og vi har lover og regler i dette landet som ivaretar både selgers og kjøpers interesser på behørig vis. Men odelsloven er fortsatt en del av det regelverket vi har å forholde oss til ved eierskifte i landbruket, derfor er det viktig å ha tunga rett i munnen. Et slikt familieeierskifte kan ta tid legger han til. Aasen forteller at det er normalt for ham å være med i denne overdragelsesprosessen fra start til slutt. keep reading
0

Teksten er publisert på vår blogg med tillatelse fra NARF – Hvis vi går et drøyt tiår tilbake var det i mange tilfeller lønnsomt for arbeidstaker å ha firmabil. Siden den gang har det skjedd en betydelig skatteskjerpelse på firmabilområdet, sier Harald Breivik, advokat og kursleder for NARF. I mer enn 15 år har advokat Harald Breivik holdt kurs for NARF om skatte- og avgiftsreglene på lønnsområdet. Samtidig bistår han større og mindre bedrifter når det gjelder gode rutiner for behandling av lønn og bruk av naturalytelser. Det er sjelden han anbefaler bedriftene å etablere firmabilløsninger. Fordelsbeskatning og arbeidsgiveravgift – I små firmaer hvor eier og eneste ansatt gjerne er én og samme person bør man være særlig bevisst på hva man gjør. Hvis man i et slikt firma velger en firmabilløsning vil arbeidstaker blir fordelsbeskattet for ytelsen, mens selskapet vedkommende eier vil måtte betale arbeidsgiveravgift for den samme ytelsen, sier Breivik. keep reading
0

Innføringen av elektronisk skattekort innebærer at arbeidsgiver får plikt til å innhente skattekort for sine ansatte direkte fra Skatteetaten. 2013 blir et frivillig overgangsår, men fra 2014 skal alle over på den nye ordningen. Arbeidsgivernes pålagte rapportering av ansettelsesforhold og lønnsforhold til Skatteetaten vil som følge av dette bli betydelig forenklet. All rapportering skal på sikt kjøres elektronisk i ett og samme system. Opplysningene vil også flyte videre til Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). – Forenkling for arbeidslivet er et prioritert område for regjeringen, har finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) uttalt til NTB . Anslagsvis vil norske arbeidsgivere samlet spare ca 500 millioner kroner i året når ordningen med elektronisk innrapportering er på plass. Skattekontorene blir pliktige til å utstede skattekort og gjøre dem tilgjengelige for arbeidsgiverne elektronisk, mens skatteyters plikt til å levere skattekort til arbeidsgiver oppheves. Skatteyter får innsynsrett i egne skattekortopplysninger.
0

Teksten er gjengitt på vår blogg med tillatelse fra NARF Fra 1. juli i fjor ble statlige virksomheter pålagt å kunne ta i mot faktura og kreditnota i det elektroniske formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Nå er kravet kommet til leverandørene. I alle avtaler som inngås etter 1. juli 2012 vil statlige virksomheter kreve at leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk. Dette kravet gjelder alle typer anskaffelser i staten, og det gjelder uavhengig av om leverandøren er en liten blomsterbutikk på hjørnet eller et IT-konsern som har milliardoppdrag for statlige virksomheter. Skal være enkelt også for de små bedriftene – Staten har ikke bare store leverandører, men også et betydelig antall små. Et godt eksempel er alle som leverer varer og tjenester til NAV. Totalt har NAV ca 26 000 leverandører å forholde seg til. Derfor har vi lagt vekt på å stimulere til at det etableres løsninger som er enkle også for de små virksomhetene, sier Olav Astad Kristiansen, prosjektleder for det elektroniske fakturaprosjektet i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Over en periode på ti år er det forventet at staten vil spare godt over en milliard kroner på å kreve elektronisk faktura fra alle leverandører. Det er foreløpig ikke noe tilsvarende krav om at fakturaer til kommunale og fylkeskommunale virksomheter må være i elektronisk format, men mange kommuner har allerede klargjort sine økonomisystemer til å sende og ta i mot fakturaer på det elektroniske handelsformatet. Målet er at formatet skal få stor utbredelse ikke bare i forhold til det offentlige, men også private virksomheter imellom. Hva er elektronisk faktura? Elektronisk faktura har eksistert i mange år. Det finnes blant annet følgende: keep reading
0

Teksten er publisert på vår blogg med tillatelse fra NARF Hvis en næringsdrivende skal ha fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring, samt oppkreve merverdiavgift ved utleie av bygg, må utleier frivillig registrere seg i merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom. Dette gjelder selv om utleier allerede er registrert i merverdiavgiftsregisteret på grunnlag av annen ordinær avgiftspliktig virksomhet. Unnlater den næringsdrivende å utføre denne særskilte registreringen kan det koste den næringsdrivende dyrt. I følge rettspraksis er konsekvensen av manglende frivillig registrering i slike tilfeller at inngående merverdiavgift ikke er fradragsberettiget, og at utgående merverdiavgift er uriktig oppkrevd. Videre er det i følge skattemyndighetene avgjort at det ikke er adgang til å søke om registrering tilbake i tid. Utilstrekkelig regelverk Mange næringsdrivende er ikke oppmerksomme på denne regelen. – Det finnes en rekke eksempler der bokettersyn eller annen type kontroll fra skatteetaten har medført at næringsdrivende som har oppført bygg er blitt nektet fradrag for inngående merverdiavgift. I utgangspunktet har regelverket til hensikt å tilgodese de næringsdrivende. Når mange næringsdrivende likevel ikke klarer å registrere seg på korrekt måte viser dette at dagens regelverk er utilstrekkelig, sier advokat Per-Ole Hegdahl i NARF. På bakgrunn av dette sendte NARF 29. mars i år en anmodning til Finansdepartementet hvor man ber om endringer i merverdiavgiftsregelverket vedrørende frivillig registrering. keep reading
0