Vedtatte endringer i folketrygdloven

Vedtatte endringer i folketrygdloven

Fra 1.1.2019 trer vedtatte endringer i folketrygdloven i kraft. Fra 4. desember 2018 må digitale inntektsmeldinger benyttes av arbeidsgivere i forbindelse med søknader om foreldrepenger fra og med 1. januar 2019. For sykepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger,...
Endringer i aksjeloven fra 2019

Endringer i aksjeloven fra 2019

Fra 1. januar 2019 blir det enklere og billigere å avvikle aksjeselskap fordi de som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, ikke lenger trenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endring vil...
Kassalov

Kassalov

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven.  Ny kassalov ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse fra 1.1.2017. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket....
Skogbeskatning

Skogbeskatning

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men får ingen fradragsmulighet for mva på varer og tjenester du har kjøpt.  Etter at mva-oppgjøret for 2017 er avsluttet...
Hvitvaskingsregelverket

Hvitvaskingsregelverket

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. oktober 2018. De virksomheter som omfattes av loven pålegges å kontrollere...
Sirkulær økonomi – ressursutnytting

Sirkulær økonomi – ressursutnytting

Har du tenkt på at avfallet din bedrift produserer kan bli en inntektskilde? I tradisjonell lineær økonomi produseres varer hvor verdien synker med tiden, produktet har til slutt verdi 0, og blir til avfall. Vi ser nå en trend med overgang fra lineær- til sirkulær...