Your address will show here +12 34 56 78
Enkeltpersonforetak, Merverdiavgift, MVA, Skatt
Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personlig næringsdrivende snekker, rørlegger, elektriker, murer mv. betale merverdiavgift når han utfører arbeid på egen bolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden. Gjelder kun personlig næringsdrivende Ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig gjelder uttaksplikten for merverdiavgift kun for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Uttaksplikt gjelder i utgangspunktet ikke dersom en ansatt i et aksjeselskap utfører arbeid på sin private bolig utenfor ordinær arbeidstid. Plikten til å betale merverdiavgift gjelder når en avgiftspliktig næringsdrivende bruker varer og tjenester fra virksomheten til bruk privat. Dette kan være tilfelle ved arbeid på egen bolig/fritidsbolig, og omfatter både oppføring, påkostninger, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider. Hovedregel – Uttak av håndverkertjenester Det skal betales merverdiavgift når registreringspliktige næringsdrivende tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til bruk privat eller til andre formål som ikke vedrører den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Merverdiavgift beregnes bare av arbeid og materialer innenfor eget fagområde. Dette innebærer for eksempel at et registrert enkeltpersonforetak som selger snekkertjenester skal beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester som faller inn under snekkervirksomheten. Slik avgiftsplikt foreligger derimot ikke dersom snekkeren foretar arbeid utenfor eget fagfelt, tjenester som enkeltpersonforetaket ikke selger. Avgrensning mot rent private, dagligdagse gjøremål keep reading
0

Aktuelt, Enkeltpersonforetak, Pensjon
Du kan fremdeles krympe skatten på fjorårets inntekt om du var selvstendig næringsdrivende i 2016- men da må du være rask. Fristen er 31. mars! Personlig næringsdrivende som vil ha pensjon ut over folketrygden, må sørge for å spare selv.  Men skal man ha full uttelling og ønsker å krympe fjorårets skatt, forutsetter det at du oppretter pensjonsavtale og betaler inn penger til såkalt frivillig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Avtale må være opprettet og pengene innbetalt senest 31. mars 2017 for å få virkning på skatteoppgjøret for 2016. Kan spare opptil fire prosent av personinntekten Maksimalt fradrag for 2016 er 40 733 kroner.Dersom du tegner slik avtale og betaler inn senest den 31. mars 2017, får du redusert den skattbare inntekten tilsvarende hele beløpet du sparer. Pensjonsavtalen kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaper og banker og er mest fordelaktig for deg med høy inntekt. Det er to ulike ordninger: Individuell pensjonsavtale (IPS) og Frivillig pensjonssparing. Les mer om ordningen her. Vet du hvordan din pensjon ser ut? Logg deg inn her med BankID og finn ut ved et enkelt tastetrykk!
0

AS, Enkeltpersonforetak, Informasjon, Landbruk, Matproduksjon, Næringsdrivende, Samvirkeforetak, Statsbudsjett
Nye AS velger bort revisjonI statsbudsjettet 2017 fremmer Regjeringen forslag om å gi aksjeselskap rett til jordbruksfradrag. Endringsforslaget har vært “på trappene” i lengre tid, og det hele var ute på høring på vårparten i år. Debatten om AS skulle få jordbruksfradrag eller ikke ble i stor grad overskygget av hvordan inntektsgrunnlaget skulle beregnes. I høringsforslaget fra første kvartal 2016 skulle rett til jordbruksfradrag kun skal omfatte virksomhet som er direkte tilknyttet fôr- eller matproduksjon. Reaksjonene var kraftig negative fra næringsorganisasjonene på dette punktet. Man mente at tilleggsnæringer er nødvendige bidrag for å opprettholde jordbruksproduksjonen for små og mellomstore bruk. På bakgrunn av mottatte høringsuttalelser har regjeringen valgt å ikke gå videre med disse forslagene i budsjettet for 2017. Kanskje den viktigste og mest dramatiske følgen av at Regjeringen vil gi fradrag til aksjeselskaper, er at det ikke lar seg kombinere med forutsetningen om boplikt. Altså – at driveren skal være bosatt på driftsenheten. Dermed fjernes forutsetningen om bokrav for å ha rett til jordbruksfradrag. Regjeringen mener jordbruksfradrag for AS kan bidra til større skattemessig likebehandling av enkeltpersonforetak og AS i landbruket. I følge høringsdokumentet fra i vår skal likevel ikke AS-er ha rett til bunnfradrag slik enkeltpersonforetak har. Dette for å hindre at landbruksvirksomheter splittes opp i flere selskaper, som dermed ville hatt rett på hvert sitt bunnfradrag. Aksjeselskap skal kun ha rett til ETT jordbruksfradrag. Lovteksten legger opp til klare begrensninger. Ektefeller kan for eksempel ikke kreve mer enn ett fradrag med mindre de driver hvert sitt gårdsbruk og lignes atskilt. Hvis et AS har inntekt knyttet til samme driftsenhet som andre produsenter, skal samlet fradrag deles forholdsmessig mellom disse. Skattyter og aksjeselskap som direkte eller indirekte kontrolleres av samme skattyter eller dennes nærstående, kan til sammen ikke gjøre krav på mer enn ett fradrag. Passive deltakere i deltakerlignende selskaper, som ikke har egenproduksjon av produkter omfattet av jord- bruksfradraget, skal ikke lenger ha rett til jordbruksfradrag. Vi presiserer at Statsbudsjettet i skrivende stund ikke er vedtatt, eller ferdig forhandlet med samarbeidspartnerne. Regnskapsførerne Vekstra kommer tilbake med mer info når kabalen er lagt ferdig på Regjeringens bord.
0

Aktuelt, AS, Enkeltpersonforetak, Næringsdrivende, Nyheter, Selvangivelse, Teknologi
Businessman checking document Nå kan du levere selvangivelse med Næringsrapport skatt – en ny og forbedret løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold. Fra 1. januar 2016 må alle næringsdrivende, uavhengig av selskapsform, levere selvangivelse med vedlegg elektronisk. I den forbindelse lanserer Skatteetaten en ny og forbedret løsning. For aksjeselskaper åpner løsningen 24. februar – enkeltpersonsforetak må vente til 31. mars. Skatteetaten anbefaler at denne løsningen benyttes dersom den passer for bedriften, det vil si de som ikke leverer via fagsystemer i dag. Skal du bruke løsningen, kreves det en viss regnskapsmessig forståelse. Du bør dessuten ha regnskapet klart og i orden. Enkeltpersonforetak må levere selvangivelsen etter at Næringsrapport skatt er fylt ut. For aksjeselskap er selvangivelsen inkludert i løsningen. Her er en oversikt over skjemaene som er slått sammen til en rapport i Næringsrapport skatt:
 • RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap
 • RF-1052 Avstemming av egenkapital
 • RF-1084 Avskrivning
 • RF-1125 Bruk av bil
 • RF-1167 Næringsoppgave 2
 • RF-1175 Næringsoppgave 1
 • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
 • RF-1219 Gevinst- og tapskonto
 • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak
Merk! Løsningen er ikke tilgjengelig for alle typer virksomheter. Skatteetaten har laget en egen Veiviser –  Les mer om den her. Kilde: Sticos, Skatteetaten
0

Aktuelt, Årsregnskap, Enkeltpersonforetak, Lønn, Merverdiavgift, MVA, Næringsdrivende
FaktureringOm en skal starte for seg selv, er det flere ting å tenke på. Hva slags selskapsform skal jeg velge? Hvordan skal jeg få betalt for et oppdrag? Hva er mest fordelaktig? Vi har prøvd å lage en enkel oversikt over de tingene man bør tenke på. Når man for første gang står på egne bein og skal prøve å leve av noe man brenner for, er det lurt å ta kontakt med en regnskapsfører for å få klarhet i de økonomiske konsekvensene. Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og frilans? Lønn eller betaling? Hovedforskjellen mellom enkeltpersonforetak og frilans er at man som eier av en næringsvirksomhet står fullt ansvarlig for virksomheten og får dermed ikke lønn på samme måte som en arbeidstaker. Ved frilans er man ikke ansatt fast i en bedrift, men kan ha flere oppdragsgivere hvor frilanseren mottar lønn som oppdragsgiveren trekker skatt på og betaler arbeidsgiveravgift for til staten. Frilanser defineres av Skatteetaten som «en ikke-ansatt arbeidstaker». Frilanser defineres også her av Folketrygdlovens § 1-9 «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Man kan fint ha flere oppdragsgivere både som ENK og frilanser, eneste forskjellen er som sagt måten en blir betalt for i utført arbeid – som lønn for frilanser, og som betaling for en tjeneste til ENK. Når man har oversteget 50.000 kr i inntekt, så må man som ENK levere næringsoppgave og er momspliktig på inntekt. I ENK er det også bare overskuddet som skal skattes av, derav 11,4 % i trygdeavgift og 27% av den alminnelige inntekten. Denne finner man ved å trekke fra eventuelle kostnader og utgifter som må kunne dokumenteres. Man trekker forskuddsskatt fire ganger i året. Som frilanser gjelder her helt samme regler som en personlig skattepliktig arbeidstaker, og ikke slikt som i et ENK. Må betale skatt på forskudd For å kreve betaling i ENK må en sende faktura for oppdrag som er utført. Det finnes i dag flere web-baserte løsninger som sendregning.no eller conta-faktura.no, som også sørger for lagring av bilag for bokføringshensyn. Som frilanser, derimot, får en utbetalt lønn av oppdragsgiver for gitt periode/oppdrag. Frilanser har noe bedre rettigheter med sykepenger enn eier av enkeltpersonforetak, men fortsatt dårligere enn en vanlig arbeidstaker. Frilanser får ikke sykepenger før ordinær sykeperiode overtas av NAV, altså etter dag 16. Drivere av enkeltmannsforetak får kun 65 prosent av sykepengegrunnlaget av NAV, hvor en frilanser får 100 prosent. Frilansere har ikke samme rettigheter heller i forhold til arbeidsmiljøloven og har dermed ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring. Begge selskapsformer har heller ikke krav på feriepenger, da dette ansvaret faller på en selv som næringsvirksomhet. Frilans fordelaktig i mange tilfeller Det ser ut til at det er flere fordeler ved å være frilanser, da en har flere rettigheter og enklere formaliteter å forholde seg til – selv om man må som frilanser også ha orden på regnskapet. Synonymt med å være ENK og frilanser er at en må ha klare kontrakter ved oppdrag og sørge for å ordne seg ved ulykkesforsikring, pensjon- og sykeforsikring. Kilder: Altinn Enkeltmannsforetak.no Skatteetaten – Starte bedrift Skatteetaten – Enkeltpersonsforetak Skattetetaten – Frilans Skatteetaten – Arbeidstaker eller næringsdrivende?
0

Aktuelt, Årsregnskap, Enkeltpersonforetak, Informasjon, Landbruk, Næringsdrivende, Skatt, Skog, Statsbudsjettet
tømmer hogstmaskinI forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble det vedtatt endringer som gjør at det heretter bare er enkeltpersonforetak som beholder muligheten for gjennomsnittslikning på inntekter fra skog. Dette betyr at sameieselskaper og deltakerliknende selskaper (herunder ANS) mister mister denne muligheten. keep reading
0

Aktuelt, Enkeltpersonforetak, Vekstra
Mobilhandel Det hender oftere og oftere at pågående selgere tar kontakt etter at du har registrert enkeltpersonforetak, og sier de representerer Brønnøysundregistrene. Ikke la deg lure! – Etter at folk har registrert enkeltpersonforetak, hender det at de blir ringt opp av noen de tror representerer Brønnøysundregistrene. Men vi tar aldri direkte kontakt for salg av tjenester og ber aldri om å få kredittkortnummeret ditt, skriver de i en nyhetssak på nettsidene sine. – Noen av disse tilbyr tjenester mot betaling. Dette skjer gjerne så snart registrering er offentlig tilgjengelig, og før du har fått tilbakemelding fra oss i posten. Noen ber om fødselsnummer og kredittkortnummer, men disse opplysningene bør du aldri gi fra deg i telefon. Vær mistenksom Gjør det til en vane å sjekke e-post, telefon-, mobil- eller faksnummer til de som kontakter deg. – Finner du ikke disse på våre nettsider, er det antakelig bare lureri. – Alle opplysninger er tilgjengelig ved søk på våre nettsider. Mye av hensikten med registrering i Brønnøysundregistrene er at samfunnet skal vite hvem som driver næringsvirksomhet. Som ny i næringslivet vil man bli kontaktet av mulige støttespillere og leverandører. – Men ikke la deg lure til å gi fra deg opplysninger før du har dobbeltsjekket hvem du har med å gjøre. Er du i tvil om det er vi som kontakter deg? Spør Brønnøysundregistrene på 75 00 75 00 før du handler. Kilde: Brønnøysundregistrene  
0

Enkeltpersonforetak, Rådgivning
Statistisk Sentralbyrå melder om at antallet etablerte enkeltpersonforetak stadig er økende. Trenden fra de siste årene ser dermed ut til å holde stand. Vi har både gode råd og tips til de som tenker på å starte for seg selv. I alt ble det registrert 14.380 nye foretak i 2. kvartal 2015. Det er en økning på 2,4 prosent fra samme kvartal i 2014. For enkeltpersonforetakenes del var økningen på hele 8,4 prosent fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal 2015. Flest nye foretak ble registrert innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. 15 prosent av foretakene er registrert innenfor denne bransjekoden. 14 prosent er registrert innenfor bransjekoden faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. 11,5 prosent var innen varehandel. Uansett hvilken bransje man ønsker å satse i kan disse rådene være gode å ha med på veien:
 1. ENK eller AS? Ikke velg enkeltpersonforetak om du driver med stor risiko. Tenk deg nøye om før du etablerer ANS ellerDA – husk at det er et gjensidig tillitsforhold.
 2. Hovedfokuset ditt børalltid være å øke inntektene og redusere kostnadene.
 3. Sett av nok penger til skatt og moms fra første dag.
 4. Sette bort regnskapet? Bestem deg helt fra begynnelsen av om du har kapasitet og kunnskap til å gjøre det selv.
 5. Tips: Lær deg debet og kredit en gang for alle.
 6. Hold firma- og privatøkonomien strengt adskilt.
 7. Bruk profesjonelle rådgivere. Venner og familie er der for å støtte deg i dine valg, ikke gi avgjørende råd innen forretningsvirksomhet.
 8. Ha gode faktureringsrutiner og bruk inkasso på de som ikke betaler.
 9. Se på hva andre i samme bransje gjør som gir suksess
 10. Tenk langsiktig.
 11. Husk: Du trenger startkapital til firmadriften, men det er like viktig å ha penger i bakhånd til å betale dine private forpliktelser
 12. Sjekk om du har rett på å få tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp som ble uført før du selv ble registrert i merverdiavgiftsregisteret.
 13. Sett deg inn i reglene for skattefradrag ved pensjonssparing for næringsdrivende.
 14. Å drive på egen hånd kan være en utfordring – ta kontakt med en regnskapsfører før ting vokser deg over hodet
Les også: Enkeltpersonsforetak – ikke bare enkelt Kilde: NARF, Vekstra, SSB
0

Aktuelt, Årsregnskap, AS, Enkeltpersonforetak, Innovasjon, Næringsdrivende, Regnskap
Illustrasjon Kick-start 400brDe aller fleste av oss er på vei inn i feriemodus. Men det kan være lurt å begynne å gjøre seg noen tanker om sensommer og høst allerede nå. Fra august er det både praktisk og fornuftig å begynne å tenke på årsoppgjøret. Andre halvår er den tida på året da vi regnskapsførere har bedre tid, og kan være noe mer fleksible enn den hektiske tida fra nyttår til mai. For å gi årsoppgjøret en “kick-start” kan du begynne å levere bilag og dokumentasjon til oss når du kommer hjem fra ferie. Da kan vi gjøre unna mye av rutinearbeidet med bilagshåndtering etc, slik at jobben ikke blir så stor når du kommer med resten ved årsskiftet.
Det er nå flere alternative måter å levere bilag på som sikrer løpende levering og ajourføring.
Alle monner drar – og en tidlig start kan gi mindre stress, redusert feilmargin og en mer effektiv leveranse når årsoppgjøret skal ferdigstilles. En tidlig start kan også bidra til at man avdekker noen forhold som man ør se nærmere på. Kan det være fornuftig å omdisponere noen midler eller investere siste halvår, og hvilke skattemessige fordeler eller konsekvenser kan dette gi for deg og din virksomhet? Jo bedre tid vi har, og jo grundigere kan vi går til verks, og jo bedre rådgivere kan vi være for deg. Høres dette fornuftig ut? Ta kontakt med din regnskapsfører allerede i august for en samtale og et planleggingsmøte. Kontaktinformasjon til Vekstra-kontorene finner du på denne fylkesoversikten
0

Aktuelt, AS, Enkeltpersonforetak, Folketrygden, Informasjon, Landbruk, Lønn, Lover og regler, Matproduksjon, Miljø, Næringsdrivende, Norges Bondelag, Nyheter, Personal, Samvirkeforetak, Selvangivelse, Skatt, Skog
Workers picking onion on field Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene er satt med utgangspunkt i bestemmelsene om allmengjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del av avtalen. Satsene gjelder fra 8. mai 2015. Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen. For jordbruk og gartneri gjelder følgende: Ferie- og innhøstingshjelp • Arbeidstakere 16-17 år: 89,65 kroner • Arbeidstakere 17-18 år: 92,65 kroner • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: 111,15 kroner • Over 18 år – ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): 116,65 kroner Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt. Fast ansatte arbeidstakere • Ufaglærte arbeidstakere: 131,05 kroner • Arbeidstakere 16-17 år: 97,65 kroner • Arbeidstakere 17-18 år: 101,65 kroner • Tillegg for fagarbeidere: 10,- kroner Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time 1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24 2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften 3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai. Praktikanter Praktikanter lønnes med minst 60 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Se over. Refusjon av utgifter Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften. Overtidstillegg I jordbruk og gartnerinæringene er ikke tariffavtalens bestemmelser om overtid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) skal det utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen. Oppholdsrett for arbeidstakere som er EU/EØS/EFTA-borgere Arbeidstakere som er statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land, trenger ikke lenger søke om oppholdstillatelse i Norge, men kan registrere seg elektronisk på Utlendingsdirektoratet (UDI) . Deretter må de som registrerer seg møte opp hos politiet eller hos et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Statsborgere av EU/EØS/EFTA-land har med gyldig identitetskort eller pass, oppholdsrett i tre måneder i Norge. Kilde: Arbeidstilsynet
0