Your address will show here +12 34 56 78
Aktuelt, Dokumentasjon, Informasjon, Landbruk
For nystarta bønder eller skogbrukere kan det være en rekke regler og lover å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en fin oversikt over hva du må tenke på i den forbindelse. Det kan være mange regler, søknader og ordninger å sette seg inn i, som ny bonde eller skogbruker. Landbruksdirektoratet har samlet sentrale oppgaver og spørsmål for deg som er i en slik situasjon. Blant annet finner du en huskeliste over de mest sentrale spørsmål og svar, skjematisk fremstilt. Et fint dokument å skrive ut og henge på kjøleskapdøra? Informasjonen fra Landbruksdirektoratet finner du her. Skulle du ha spørsmål vedrørende landbruksregnskap, ikke glem at Regnskapsførerne Vekstra regnes som eksperter på området. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!
0

Aktuelt, Landbruk, Lover og regler
Endringene vil blant annet forenkle driveplikten, samt at færre eiendommer enn i dag vil omfattes av konsesjonsplikt, boplikt og odel. Landbruks- og matministar Jon Georg Dale forteller at endringene fører til at færre overtagelser av landbrukseiendom vil være omfattet av konsesjonsplikt, boplikt og priskontroll. – De legger dessuten til rette for et større tilbud av skogareal, noe som kan føre til økt aktivitet i skognæringa, sier han. –  Nye rundskriv om driveplikt og konsesjon, og forskrift om at kjøpesum under en viss grense er unntatt fra priskontroll, fører også til ei enklere regelverk. Vi har med dette styrket den private eiendomsretten, sier Dale. Endringene trådte i kraft 1.september 2017. Les mer om endringene på Regjeringen.no 
0

Aktuelt, Informasjon, Landbruk
Sammenliknet med for 20 år siden har den årlige hogsten vært 30 prosent større de siste årene. Det er de små eiendommene som står for mye av økningen i hogsten. Det kan være flere grunner til den store veksten, men økt konkurranse blant tømmerkjøpere de seinere årene har nokså sikkert virket inn, skriver Statistisk sentralbyrå. Høyere bonitet på små skogeiendommer Opplysninger fra digitalt markslagskart viser at det er en mye større del høy bonitet på de små skogeiendommene enn på de store. En viktig årsak til denne forskjellen er at de minste skogeiendommene gjerne ligger nede i bygda rundt gårdene, mens de større skogeiendommene oftere strekker seg opp mot skoggrensa. Når det gjeld de aller største skogeiendommene, hadde bare 17 prosent av skogarealet høy bonitet. Mekanisering har gitt økt volum Når hogstmaskinene, som går på omgang mellom gårdene først er bestilt, er det rasjonelt å hogge en større slump. På de litt større eiendommene betyr skoginntektene mer, og her er det fremdeles vanligere å hogge med nokså jevne mellomrom. På de mindre eiendommene går det lengre tid mellom hver hogst enn før. Østlandet størst på tømmerhogst I skogstrøkene på Østlandet har det vært hogst for salg på minst 90 prosent av eiendommene med over 500 dekar produktivt skogareal i løpet av de siste 20 åra. Trøndelag, Telemark og Agder følger like bak. Faktisk så har det vært hogst for salg på cirka halvparten av de aller minste skogeiendommene. Les hele rapporten fra Statistisk Sentralbyrå
0

Aktuelt, Innovasjon, Landbruk, Matproduksjon
Lokalmatsenteret er et distribusjonssenter av lokalmat, der mindre lokalmatprodusenter gjennom felles leveranse og fakturering bidrar til betydelige miljøbesparende gevinster. Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle parter. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sa han var svært imponert over prosjektet da han åpnet Lokalmatsenteret i Rygge for en tid tilbake. – Dere åpner en ny dør for lokalmatprodusenter landet over. Innovasjon Norge har bidratt med finansiering til forstudie og forprosjekt, samt første års hovedprosjekt bedriftsnettverk. – Mange av bedriftene som skal omsetteproduktene sine gjennom lokalmatsenteret har vi vi jobbet tett sammen med i mange år, sier Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold. Utfordring med distribusjon og fakturering Det er en stor utfordring for mange små- og mellomstore produsenter å få distribuert sine varer ut til kunder innenfor et akseptabelt kostnadsnivå. Samtidig er det en utfordring for kundene at de må forholde seg til mange produsenter, små leveranser og flere fakturaer. – – Markedet og interessen for lokalmat er i kraftig vekst. Dagligvarekjedene har egne kategoriansvarlige for lokalmat og rydder stadig hylleplass for nye produsenter. De gode restaurantene ønsker å sette lokalmat på sine menyer og bidra til å fortelle de gode historiene bak hvert produkt. Ved å tilby lokalmat med riksdekkende distribusjon vil tilbudet harmonere godt med etterspørselen i markedet, sier Lilleng. Les hele saken her
0

Aktuelt, Informasjon, Landbruk, Skog, Vekstra

– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter. Det sier organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Skog.

Glommen har arrangert Fagdag med gjødsling som tema. Gjødslingen ble utført «live» på 580 dekar skog tilhørende Øystein Mørk på gården Mørk Nordre, opplyses det på Glommen sine nettsider.

Både i pose og sekk Ikke bare er gjødsling av skogen lønnsomt – det binder også opp CO2 tilsvarende mange tonn per år, noe skogeier Mørk er svært fornøyd med: – Dette er første gang jeg får skogen gjødslet, sier han til Bondebladet. – Min motivasjon er å få mer ut av skogen min. At det i tillegg har en klima-effekt opplever jeg som en vinn-vinn situasjon.

Han forventer god tilvekst og gjennom dette god lønnsomhet som følge av gjødslingen. – Jeg forventer å få 15 prosent tilvekst i løpet av neste tiårsperiode.

Lønnsomt Glommen skog forteller at økt tilvekst gjennom skoggjødsling kan gi 15 – 40 prosent realavkastning for skogeieren. – Tilbakemeldingene fra skogeiere har vært udelt positive, sier organisasjonssjef Ivar Stuve. Han understreker at skoggjødsling er et supplement til annen skogpleie. – Men lønnsomt for alle, avslutter han.

Les hele saken her

0

Aktuelt, Eierskifte, Informasjon, Landbruk, Lover og regler, Odel, Skog
Per 21 juni 2017 har endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådt i kraft. Endringene skal blant annet stimulere til økt omsetning av skog. – Endringene legger til rette for et mer aktivt skogbruk. Økt omsetning kan dermed føre til økning i avvirkinga og i investeringer i planting og ungskogpleie. Det kan over tid også føre til en mer tjenlig eiendomsstruktur med større skogeiendommer enn i dag, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Loven innebærer en rekke endringer i lovgivningen, bl.a. heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om driveplikt. Les hele saken fra Regjeringen her
0

Landbruk, Nyheter
Dataflyt i landbruket er et felles system for landbruksnæringa, som brukes i forbindelse med standardisering, formidling og styring av dataflyten for den enkelte bonde. Det vi konkret snakker om er dataformidling av:
 • Avregninger
 • Fakturaer
 • Bankrapport
 • Regnskapsfil
 • Husdyrstatus
Dataene formidles mellom deg som bonde, og dine varemottakere, leverandører, regnskapsfører, rådgivere, bankene og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Landbrukets Dataflyt SA eies av følgende parter: Det er i dag ca. 9.600 bønder som er med i Dataflyt i landbruket. Kontakt regnskapsføreren din hvis du ikke er registrert i Dataflyt i Landbruket. Via standardisering og delingen av data bidrar Dataflyt i Landbruket til effektivisering og bedre beslutningsstøtte for den enkelte bonde og landbruksnæringa samlet. Den enkelte bonde styrer tilgangen til sine data gjennom samtykkeløsningen i Dataflyt, og bondens samarbeidspartnere sender gjennom Dataflyt ulike data på vegne av bonden. Systemet gir et viktig bidrag for digitalisering av regnskapsføringa i landbruket, og gir grunnlag for å utvikle rådgivningstjenesten. Hvilken nytte gir Dataflyt for den enkelte bonde og landbruksnæringa? Dataflyt bidrar til en enklere hverdag for deg som bonde. Det blir lettere for deg å ta beslutninger om drift og økonomi gjennom regnskap, rådgiving og forskning. I tillegg får du følgende fordeler:
 • Avregninger og fakturaer lastes rett inn i regnskapet ferdig kontert med en mengde data man kan analysere
 • Regnskap kan sendes effektivt til rådgiver og bank
 • Husdyrstatus med markedsverdi på det enkelte dyr kan hentes ut fra Kukontrollen
 • Både du og regnskapsføreren din får redusert papirarbeid og effektivisert regnskapsføring
Systemet gir grunnlag for utvikling av bedre rådgivningstilbud. Varemottakere og fakturautstedere kan redusere sine kostnader knyttet til avregning og fakturering. Systemet gir også grunnlag for ny og bedre forskning og bedre tallgrunnlag f.eks. til bruk i jordbruksforhandlingene. Dataflyt i landbruket gir nytteverdi både for den enkelte bonde og for bondens samarbeidspartnere. Ved å delta i Dataflyt i landbruket bidrar du også til en mer effektiv datautveksling og et bedre beslutningsgrunnlag for en samlet landbruksnæring. Hvordan utnytte Duett sammen med Dataflyt i landbruket? Som kunde i Vekstra vil du kunne kombinere Dataflyt i Landbruket med Duett MinSide.  Du kan da digitalisere store deler av den informasjonen som i dag går på papir, noe som effektiviserer og gir bedre oversikt. Mer om Duett MinSide klikk her.
0

Landbruk, Nyheter
Vår internettbaserte løsning, Duett MinSide, har funksjoner som forenkler og forbedrer jobben din.
 • Mottak av elektroniske bilag direkte i systemet
 • Attestasjon og betaling av mottatte fakturaer
 • Oppslag på bilag
 • Grafiske rapporter
Har du behov kan du også fakturere og registrere timer i løsningen. Duett MinSide kan benyttes på alle flater – pc, nettbrett og mobil. Teknologien utnyttes best når bilagene mottas elektronisk, og dette integreres med løsning for betaling av mottatte fakturaer. Det gir deg:
 • Løpende bilagslevering. Mindre papir og bedre oversikt.
 • Du kan se, godkjenne og betale alle regninger på ett sted
 • Du slipper å registrere betalingene manuelt i nettbanken med KID-nr. og andre detaljer
 • Du har fortsatt full kontroll på kontoen din og ser betalinger til forfall
 • Du har til enhver tid oppdatert liste over ubetalte regninger
 • Du slipper papirarkiv, og kan enkelt finne igjen en regning i MinSide.
Når dette i tillegg benyttes sammen med Dataflyt i landbruket, med automatisk innlesing av avregninger fra meieri, slakteri m.fl., er regnskapet ditt helt digitalisert. Regnskapet blir løpende oppdatert, og gir deg derfor et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene rundt drift og lønnsomhet. I tillegg åpner det for flere muligheter etter hvert som den teknologiske utviklingen går framover – og det går fort.  Bare en fordel å komme seg om bord før toget har for mye fart. Hva så med det du mottar på papir?  – Ikke noe problem, dette løser vi. Vil du vite mer? Send en e-post til landbruk@vekstra.no så tar vi kontakt for en prat om hvordan dette fungerer i praksis, priser og andre ting du måtte lure på.
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 12NO NEW POSTS