Teksten er publisert på vår blogg med tillatelse fra NARF

Hvis en næringsdrivende skal ha fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring, samt oppkreve merverdiavgift ved utleie av bygg, må utleier frivillig registrere seg i merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom. Dette gjelder selv om utleier allerede er registrert i merverdiavgiftsregisteret på grunnlag av annen ordinær avgiftspliktig virksomhet. Unnlater den næringsdrivende å utføre denne særskilte registreringen kan det koste den næringsdrivende dyrt.

I følge rettspraksis er konsekvensen av manglende frivillig registrering i slike tilfeller at inngående merverdiavgift ikke er fradragsberettiget, og at utgående merverdiavgift er uriktig oppkrevd. Videre er det i følge skattemyndighetene avgjort at det ikke er adgang til å søke om registrering tilbake i tid.

Utilstrekkelig regelverk
Mange næringsdrivende er ikke oppmerksomme på denne regelen.

– Det finnes en rekke eksempler der bokettersyn eller annen type kontroll fra skatteetaten har medført at næringsdrivende som har oppført bygg er blitt nektet fradrag for inngående merverdiavgift. I utgangspunktet har regelverket til hensikt å tilgodese de næringsdrivende. Når mange næringsdrivende likevel ikke klarer å registrere seg på korrekt måte viser dette at dagens regelverk er utilstrekkelig, sier advokat Per-Ole Hegdahl i NARF.

På bakgrunn av dette sendte NARF 29. mars i år en anmodning til Finansdepartementet hvor man ber om endringer i merverdiavgiftsregelverket vedrørende frivillig registrering.

– Regelverket kan endres ved at næringsdrivende som allerede er registrert i merverdiavgiftsregisteret automatisk antas å ville være registrert for oppføring og vedlikehold av bygg for utleie. Alternativt kan det for bygg ved utleie åpnes for tilbakegående avgiftsoppgjør, mener Hegdahl.

Fant feil i 25 % av tilfellene
Det er på det rene at også skatteetaten er oppmerksomme på at korrekt frivillig registrering er en utfordring for de næringsdrivende. I 2009 opplyste Skatt Øst at de hadde avdekket et stort antall virksomheter som opptrer frivillig registrert uten at slik registrering er gjennomført. En gjennomgang av omfanget viste at anslagsvis så mye som hver fjerde virksomhet innberetter merverdiavgift ved utleie av bygg eller anlegg uten å være frivillig registrert. De aktuelle virksomhetene var kun registrert i merverdiavgiftsregisteret på grunnlag av ordinær avgiftspliktig virksomhet.

Feil prioritering
Med utgangspunkt i den høye andelen næringsdrivende som ikke forstår reglene skriver NARF i brevet til Finansdepartementet at det kan stilles spørsmålstegn ved om Skatteetaten har gjort nok for å informere de næringsdrivende. NARF mener også at Skatteetaten har feilprioritert når de til de grader har valgt å kontrollere dette området fremfor å informere om regelverket.

Urimelig forskjellsbehandling
– Reglene om frivillig registrering har som formål å komme de næringsdrivende til gode. Da bør regelverket åpne for at feil eller misforståelser skal kunne rettes opp. At man i følge dagens regelverk ikke har denne muligheten er uheldig og bidrar til urimelig forskjellsbehandling. Dette bør rettes opp snarest mulig til beste for de næringsdrivende, understreker Hegdahl.

Mangelfulle oppslagsmuligheter
At så mange som én av fire næringsdrivende ikke er korrekt registrert med hensyn til frivillig registrering har delvis sin årsak i mangelfulle oppslagsmuligheter i elektroniske registre. I 2010 foreslo NARF at opplysninger om frivillig registrering burde fremgå ved oppslag i Brønnøysundregistrene.

– I virksomheter med ny ledelse vil manglende oppslagsmuligheter øke faren for at de næringsdrivende feilaktig tror at de allerede er frivillig registrert, sier Hegdahl. Så langt har imidlertid verken skatteetaten eller Brønnøysundregistrene fulgt opp dette.