Teksten er publisert på vår blogg med tillatelse fra NARF

Skatteetatens tidligere fortolkning av reglene for hvordan jordbrukssamdrifter skal defineres er et godt eksempel på hvor vanskelig det kan være for næringsdrivende å forholde seg til merverdiavgiftsreglene når det gjelder utleie av fast eiendom. Etter en lang kamp slipper mange samdriftsbønder ”ekstraskatt” på inntil flere hundre tusen kroner.

En rekke norske bønder driver såkalt samdrift. Det vil si at to eller flere bønder samarbeider ved å eie landbruksmaskiner og driftsbygninger i fellesskap. Det vanlige er at disse samdriftene organiseres som egne enheter eid av bøndene.

For bøndene er samdrift en effektiv måte å organisere driften på, og i tråd med norsk landbrukspolitikk. Overraskelsen hos samdriftsbøndene var derfor stor da Skatteetaten definerte driftsbygningene som inngår i denne driftsformen som ”utleie av fast eiendom”. Begrunnelsen var at siden driftsbygningen(e) var organisert i en egenenhet, så ble den ansett som utleid til bøndene selv.

Dermed risikerte bøndene å måtte betale 25 prosent på alle investeringer i driftsbygninger uten mulighet til å trekke fra merverdiavgiften.

På samme måte som ved utleie av annen fast eiendom kunne samdriftsbøndene ha unngått denne situasjonen ved å krysse av for frivillig registrering. Mange hadde imidlertid unnlatt å gjøre dette.

I landbruket ble denne regelfortolkingen fra Skatteetatens side betraktet som svært firkantet og dessuten i strid med intensjonene i loven. Etter hvert som saken utviklet seg fikk de støtte for dette synet også på politisk nivå.

Mente tolkningen var urimelig
Harald Selsaas i Tveit Regnskap var en av de første som tok tak i denne problemstillingen. Han mente at Skatteetaten tolket reglene på en urimelig måte.

– Vi kunne vise til rettskraftige dommer for parallelle forhold, både av nyere dato og helt tilbake til 1985. Likevel sto skatteetaten på sitt. Blant annet viste de til en formulering i merverdiregelhåndboka hvor det oppfordres til å se bort i fra den ene dommen. At boka oppfordret til å se bort fra en rettskraftig dom, fant vi merkelig, sier Selsaas. Saken ble fremmet for klagenemnda for merverdiavgift, og parallelt med dette ble saken også lagt fram for alle de sentrale aktørene på Stortinget.

Forskjellig faktaforståelse
– Norsk landbruk er en detaljregulert næring, og bøndene må hele tiden forholde seg til en rekke regelverk. I denne saken er det imidlertid ikke snakk om å forholde seg til reglene eller ikke, men rett og slett forskjellig faktaforståelse. Både når det gjelder eierforhold og organisering er det etter vårt syn ingen som helst tvil om at samdriftsbygningene bare er en utvidelse av den ordinære gårdsdriften til bonden, sier Selsaas.

– Vår oppfatning var derfor at finansministeren måtte instruere skattemyndighetene til å tolke regelverket mindre rigid enn hva som ble praktisert, sier Selsaas. Det samme mente NARF, som blant annet ble intervjuet i Dagens Næringsliv om saken.

16. april ble det klart at denne fortolkningen hadde fått gjennomslag på politisk nivå. Som svar til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arve Kambe uttalte finansminister Sigbjørn Johnsen blant annet følgende:

… Finansdepartementet har vært i dialog med Skattedirektoratet om fortolkningen av utleiebegrepet i samdriftssituasjonene. På grunn av de helt spesielle forholdene i samdriftsprosjekter er det ikke naturlig å klassifisere forholdet mellom den bonden som formelt eier driftsbygningen og samdriften som et utleieforhold. Jeg vil understreke at dette ikke er en ny forståelse av reglene i merverdiavgiftsloven om frivillig registrering ved utleie av fast eiendom, men en ny oppfatning av de faktiske omstendighetene i disse konkrete sakene hvor det er etablert en samdrift.”

I samme svar henviste finansministeren også til at Finansdepartementet tidligere i år har startet et større arbeid med å utrede om det blant annet bør innføres generell og obligatorisk avgiftsplikt for utleie av næringseiendom. En slik regelverksendring vil i følge finansministeren forenkle merverdiavgiftshåndteringen for fremtiden for de berørte aktører.