Utdrag fra brosjyre – med tillatelse fra Skogbrukets Kursinstitutt

Fra og med 2012 er skattereglene endret slik at skogbruksinntekt nesten alltid vil få en marginal beskatning på 39 % eller høyere. Inntekter over 490 000 kr vil få toppskatt og marginal skattesats på 48%.

Skogeiere er pålagt av myndighetene å avsette til skogfond ved salg av bar- og lauvtrevirke. Dette gjelder også virke til ved og andre bioenergiformål. Pengene følger eiendommen, og utbetales til skogeier ved investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Skogfond kan også brukes til å dekke egen arbeidsinnsats ved slike tiltak.

Skogfondsmidlene trekkes av brutto salgspris av virket, og utgiftsføres i regnskapet. Trekksats er frivillig i intervallet 4 – 40 %. Dette gir skogeieren mulighet til å tilpasse trekket til investeringsbehov og egen økonomi. Dersom ikke skogeier oppgir noe annet, blir satsen automatisk satt til 10 %. Dersom eiendommen har stort behov for opprustning og ungskogpleie vil det være økonomisk fordelaktig med et stort skogfondstrekk.

Pengene settes på en egen skogfondskonto for hver eiendom. Skogfondskontoen er ikke rentebærende. Skogfondsordningen forvaltes av skogbruksmyndighetene. Den skattefrie andelen av skogfondet er 85 %. Det betyr at bruk av skogfond til tiltak som gir skattefordel, kun inntektsføres med 15 %. Noen regneeksempler på hvilke utslag dette gir skattemessig finner du ved å klikke på linken nedenfor:

Les mer om skogfond, brosjyre fra Skogbrukets Kursinstitutt

Tiltak som er godkjent for bruk av skogfond:

Med skattefordel
• Foryngelse og etablering av skog, herunder felt for juletrær og pyntegrønt
• Kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak (unntatt i felt for juletrær og pyntegrønt):
ungskogpleie, underskudd ved førstegangstynning, stammekvisting, gjødsling, grøfterensk
• Nybygging, ombygging, opprusting og sommervedlikehold av skogsveger
• Utgifter med å ta konkrete miljøhensyn knyttet til biologisk mangfold, landskapsverdier,
kulturminner og friluftsliv
• Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
• Investeringer i bioenergitiltak
• Utgifter til skogforsikringspremier, kurs, grensemerking

Uten skattefordel
• Merverdiavgift (for skogeiere som fører momsregnskap)