Gjelder endringer i revidert nasjonalbudsjett din bedrift?

mai 14, 2020

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Forfallstidspunktet utsettes for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) fra 15. juli til 15. oktober Kilde

Midlertidig startavskrivninger på maskiner og inventar mm

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe D. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20, til 30 prosent.

Forslaget gir et påløpt provenytap, utbyttetap på om lag 1 200 millioner kroner, og et bokført tap på om lag 200 millioner kroner i 2020. Det kortsiktige provenytapet vil bli motsvart av lavere avskrivninger og høyere skattebetalinger i årene etter 2020  Kilde  

Tollfritak på roser fra alle GSP+-land fra 2021

Regjeringen varsler nå at det i budsjettet for 2021 vil bli foreslått tollfritak på roser fra de nest mest fattigige utviklingslandene (såkalte GSP+-land).

Kenya er det største leverandørlandet av roser til Norge. Landet anses i dag som et lavinntektsland i det norske tollsystemet, og har dermed tollfrihet for alle varer. Som følge av økonomisk vekst vil Kenya trolig bli rangert som et såkalt GSP+-land fra 2021. Roser fra landet ville som følge av rangeringen fått en tollsats på 150 prosent i perioden april–oktober 2021, noe som kunne ha svekket Kenyas økonomi og økt prisen for norske forbrukere Kilde

Skattemessig behandling av opsjoner utvides

Ordningen skal gjøre det enklere å rekruttere og beholde ansatte, og den blir nå tilgjengelig for større selskaper og flere ansatte. Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige. Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Kilde

Endringer havbruksskatt

Regjeringen legger også frem forslag til oppfølging av Havbruksskatteutvalget. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 foreslå å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Avgiften vil innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -fylkeskommunene i 2022. Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene som til enhver tid gjelder i fondet.

Havbrukskommunene har siden 2017 fått en andel av inntektene ved salg av nye tillatelser og økt kapasitet i eksisterende tillatelser gjennom Havbruksfondet. Produksjonsavgiften vil omfatte også produksjon fra tidligere tillatelser som er tildelt gratis eller til lav pris.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 tilfaller 75 prosent staten og 25 prosent kommuner og fylkeskommuner.

Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Se Meld. St. 2 (2019–2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020 for utdypende informasjon

Endringer petroleumsskatt

Regjeringen har i tillegg fremlagt en egen proposisjon med forslag til endringer i petroleumsskatten Kilde

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig endres fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser.

Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Det vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022. Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt. Kilde

Les mer om forslaget i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Vi hjelper deg!

 

    Hvis du har spørsmål ta kontakt med oss

    13 + 6 =