Your address will show here +12 34 56 78

Aktuelt

 
Aktuelt

Kassalov

November 6, 2018

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet ...

Aktuelt

Skogbeskatning

November 6, 2018

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men ...

Aktuelt

Hvitvaskingsregelverket

November 6, 2018

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking ...

Aktuelt

Sirkulær økonomi – ressursutnytting

June 22, 2018

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette oppnås ved å redusere og minimalisere råvarebruk, avfall, utslipp og...

Aktuelt

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

June 22, 2018

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best ...

Aktuelt

Personvern i Vekstra

May 16, 2018

I Vekstra gjør vi endringer i forhold til GDPR for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Les mer om de viktigste tiltakene vi har...

Aktuelt

Bør du søke tilskudd til drenering?

December 5, 2017

Det er flere gode grunner til å søke om tilskudd til å drenere jordbruksjord. Blant annet så er det et ledd i å tilpasse jordbruket et endret klima me...

Aktuelt

Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

December 5, 2017

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartne...

Aktuelt

Statsbudsjettet: Økt investeringsstøtte til landbruket

December 5, 2017

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. - Det er mindre enn det Norges Bondelag...

Aktuelt

Tvangsmulkt gjør at flere leverer

December 5, 2017

Erfaringer viser så langt at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på antall innleveringer, både når det gjelder skattemelding for nærin...

Aktuelt

Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

December 5, 2017

I løpet av november 2017 lanserte Skatteetaten en ny portal for rapportering av oppdrag, oppdragstaker og arbeidstakere på oppdrag i Norge eller på no...

Aktuelt

Har du fått en falsk faktura?

December 5, 2017

Patentstyret advarer mot falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utland knyttet til varemerker og patenter. Opplysninger om varemer...

Aktuelt

Å forebygge og å avdekke hvitvasking

December 5, 2017

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 15. april 2009. Loven pålegger finansnæringen å foreta kundekontroll for å forsikre seg om at deres kunder ikke misbr...

Informasjon

Informasjonsmøte: Digitalisering og automatisering av regnskap

October 13, 2017

Vi inviterer herved både kunder og interesserte til et informasjonsmøte hos Vekstra Elverum SA den 23. oktober med tema: Digitalisering og automatiser...

Aktuelt

Vil skape kultur for læring

September 27, 2017

Den nye markedssjefen i regnskapsførerkjeden Vekstra ønsker at kjeden skal vokse, tenke innovativt og bli flinkest i klassen. – Vi har allerede ...

Aktuelt

Elektronisk bilagsflyt i regnskapet

September 26, 2017

Autorisert regnskapsfører og assisterende daglig leder hos Vekstra Elverum, Sverre Mære, melder om et svært positivt år når det gjelder løsninger for ...

Aktuelt

Er du ny bonde eller skogbruker?

September 20, 2017

For nystarta bønder eller skogbrukere kan det være en rekke regler og lover å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en fin oversikt over h...

Aktuelt

Endringer i landbrukslovgivningen

September 20, 2017

Endringene vil blant annet forenkle driveplikten, samt at færre eiendommer enn i dag vil omfattes av konsesjonsplikt, boplikt og odel. Landbruks- og m...

Aktuelt

Hogsten økt med 30 %

September 20, 2017

Sammenliknet med for 20 år siden har den årlige hogsten vært 30 prosent større de siste årene. Det er de små eiendommene som står for mye av økningen ...

Aktuelt

Samler produsenter under samme tak

September 20, 2017

Lokalmatsenteret er et distribusjonssenter av lokalmat, der mindre lokalmatprodusenter gjennom felles leveranse og fakturering bidrar til betydelige m...

Aktuelt

Regnskap Norge: Innhent gode råd før det er for sent

September 20, 2017

De færreste økonomiske kriser oppstår fra den ene dagen til den andre. Der styret ellers ville ventet med å innhente ekstern rådgivning for å se an ut...

Aktuelt

Altinn: Pen og brukervennlig fra november

September 20, 2017

Altinn melder at de er i ferd med å gjøre endringer, blant annet så blir designet responsivt. Dette vil gjøre det enklere å bruke tjenesten via mobil ...

Aktuelt

Frister for meldinger til Foretaksregisteret

September 20, 2017

Her finner du høstens frister for å sende inn meldinger om vedtak til Foretaksregisteret. Merk deg at det finnes forskjellige frister for innsending e...

Enkeltpersonforetak

Unngå MVA-krav på eget arbeid

September 18, 2017

Det gjelder å holde tunga rett i munnen hvis du er håndverker og utfører arbeid på egen bolig/fritidsbolig.  Etter merverdiavgiftsloven må en personli...

Aktuelt

Regnskapsfører og lønnsmedarbeider søkes!

September 18, 2017

Hadeland Regnskap AS er partner i Vekstra-kjeden med 24 autoriserte regnskaps- og rådgivningskontor. Vekstra har over 250 kompetente medarbeidere og m...

Aktuelt

Regnskapsfører med god IT-kompetanse

September 15, 2017

Vekstra Engerdal SA er partner i Vekstra-kjeden med 24 autoriserte regnskaps- og rådgivningskontor. Vekstra har over 250 kompetente medarbeidere og mo...

Karriere

Trainee med mulighet for fast ansettelse

September 15, 2017

Vekstra Elverum SA er partner i Vekstra-kjeden med 24 autoriserte regnskaps- og rådgivningskontor. Vekstra har over 250 kompetente medarbeidere og mod...

Aktuelt

Digitale sykemeldinger

June 28, 2017

NAV vil bort fra papirmølla og er godt i gang med digitaliseringen av både sykemeldinger og sykefraværsoppfølging. Fra høsten av vil all dokumentasjon...

Aktuelt

Lønnsomt for skogeiere

June 28, 2017

– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter. Det sier organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Skog.Glommen har arra...

Aktuelt

Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

June 27, 2017

Per 21 juni 2017 har endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådt i kraft. Endringene skal blant annet stimulere til økt omsetning av sk...