Ordninger rundt permitteringer forlenges

mai 14, 2020

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 

  • at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober.
  • at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober
  • å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober

 

Forlenget dagpengeperiode

Koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten. Siden 12. mars har over 430 000 personer søkt om dagpenger, og nesten 90 prosent av disse skyldes permitteringer. Flere av dagpengemottakerne nærmer seg nå maksgrensen for mottak av ytelsen, som er på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget. Regjeringen har allerede forlenget dagpengeperioden ut juni. Nå foreslår de en ytterligere forlengelse ut oktober.

 

Forlenget fritak fra lønnsplikt

Parallelt med dette utvider også regjeringen perioden permitterende arbeidsgiver har fritak fra lønnsplikt til ut oktober. Også denne perioden var fra før forlenget ut juni. Maksimal fritaksperiode er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. I denne perioden kan permitterte motta dagpenger. Etter fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Hvis det fortsatt er mangel på arbeid, må den permitterte sies opp for å ha rett til dagpenger.

 

Forlenget periode med  arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår videre å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker.

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden fram til og med 31.10. 2020.
Les hele artikkelen på regjeringens sider her

 

Vi hjelper deg!

 

    Hvis du har spørsmål ta kontakt med oss

    9 + 15 =