Åpenhetsloven og
aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven treffer små og mellomstore bedrifter

Vekstra erfarer at større bedrifter som er underlagt åpenhetsloven, ber sine underleverandører godkjenne deres etiske retningslinjer eller såkalte «Code og Conducts». Om du har mottatt et slike krav, bør du nøye vurdere innholdet, gjerne sammen med regnskapsføreren din, før du signerer.

Åpenhetsloven for å fremme menneskerettigheter i næringslivet

Åpenhetslovens trådte i kraft 1. juli 2022 og lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt håndtering av negative konsekvenser bedriften forårsaker.

Åpenhetsloven pålegger store bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre et ansvarlig næringsliv som unngår å gjøre skade på mennesker, samfunn og miljø. Store bedriftene må derfor vite at underleverandører leverer å tråd med kravene. Alle selskaper, uansett størrelse, forventes å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning bedriftens aktivitet medfører, samt å rette opp skade.

Bedrifter skal bidra til å:

  • Bevare miljøet
  • Respektere menneskerettigheter
  • Ivareta arbeidstakerrettigheter
  • Unngå korrupsjon og smøring

Aktsomhetsvurdering

Det er forventet at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger, også kalt due diligence, for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan bedriften håndterer konsekvenser av egen virksomhet. Regjeringen henviser til OECD sine retningslinjer vedrørende aktsomhetsvurderinger. OECD har laget en veider for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, som du kan lese i sin helhet her. Veilederen er oversatt til norsk, og den kan du finne her.

Gjennomføring av en aktsomhetsvurdering

Hovedforpliktelsen i åpenhetsloven er å utføre aktsomhetsvurderinger. Det er viktig å være klar over at en aktsomhetsvurdering ikke bare gjelder forhold innad i virksomheten, men og vurderinger av forhold som er knyttet til bedriftens leverandører og samarbeidspartnere. De viktigste leddene i en aktsomhetsvurdering er:

  1. Det første en bedrift må gjøre er et ledelsen må ta en beslutning for at det skal gjennomføres en aktsomhetsvurdering. Det bør utarbeides retningslinjer og planer for gjennomføring, samt fordeling av ansvar.
  2. Det neste trinnet handler om å kartlegge bedriftens faktiske og mulige negative påvirkninger på miljø, mennesker og samfunn. I denne fasen er det viktig å involvere bedriftens interessenter; kunder, leverandører, ansatte, eiere med flere.
  3. Om bedriften, gjennom kartlegging finner negativ påvirkning, må denne stanses. Det må utvikles planer og tiltak for å fjerne fremtidig mulig negativ påvirkning.
  4. Trinn fire handler om at man sikrer at tiltak som iverksettes, resulterer i at negativ påvirkning fjernes.
  5. En redegjørelse av aktsomhetsvurderingen skal gjøres tilgjengelig på virksomhetens nettside.
  6. Planer og tiltak som ble utarbeidet under trinn tre, iverksettes og bedriften retter opp i skader den har forårsaket.
Gjennomføring av en aktsomhetsvurdering
Din regnskapsfører kan hjelpe

Hvor stor din bedrift er, hva bedriften produserer, om bedriften har utenlandske leverandører og andre forhold, vil avgjøre omfanget av en aktsomhetsvurdering. Om du mener at din bedrift må gjennomføre en aktsomhetsvurdering og dere ikke har tid, kompetanse eller kapasitet til å gjøre dette selv, ta kontakt med din regnskapsfører. Denne vil sette deg i kontakt med ansatte i Vekstra som kan hjelpe deg i prosessen.  

11 + 8 =