Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering gjelder ikke bare for store bedrifter

Små og mellomstore bedrifter er ofte underleverandører eller kunder av større bedrifter og de leverer tjenester gjennom anbud. Dette, sammen med behovet for ny finansiering, resulterer i at mindre bedrifter må utarbeide en bærekraftsrapport. Den som er nærmest til å hjelpe, er bedriftens regnskapsfører.

 

Hva er en bærekraftsrapport?

En bærekraftsrapport er det man kaller en ikke-finansiell rapport, en rapport hvor man presenterer bedrifters bærekraftsarbeid. Bærekraft innebærer tre hovedelementer; hvordan bedriften påvirker miljø, bedriftens sosiale forhold og hvordan bedriften styres. ESG er en ofte bruk term om bærekraftighet. ESG, eller Environmental, Social and Governance oversettes til miljø-, sosiale- og styringsmessige forhold på norsk.

Hvordan en bedrift påvirker miljøet handler om blant annet hvor stort utslipp bedriften har av klimagasser, hvor mye avfall bedriften produserer og hvordan bedriften utnytter sine ressurser. Bedriftens regnskap danner grunnlag for å lage et klimaregnskap og det kan gi oversikt over hvordan man utnytter tilgjengelige ressurser. Analyse av regnskapsdata kan gi verdifull innsikt av utslipp og ressursbruk, en innsikt som igjen kan benyttes til å ta styringsmessige grep for å bli mer bærekraftig. Bedriftens sosiale forhold handler om arbeidsmiljø, sikkerhet, personvern og at menneskerettigheter og arbeidsrettigheter overholdes.

Å rapportere på bærekraft innebærer at bedriften kommuniserer ut målsettinger rundt bedriftens miljømessige påvirkning, bedriftens sosiale forholde, samt hvordan bedriften styres. I tillegg til at målene skisseres, skal rapporten beskrive hvordan man skal nå disse målene. FNs 17 bærekraftsmål har satt fokus på bærekraftig utvikling og mange bedrifter har integrert ett eller flere bærekraftsmål inn i bedriftens strategi. Integrering av bærekraftmål i egen strategi og synliggjøring av dette arbeidet, er en fin måte å vise at bedriften har en grønn profil

Hvem må rapportere?

I utgangspunktet er det store bedrifter som er pålagt å lage bærekraftsrapporter. En stor bedrift er en bedrift som skårer på to av tre kriterier:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Mindre selskaper kan og lage bærekraftsrapporter, noen fordi de ønsker å synliggjøre sitt bærekraftsarbeid, andre fordi de må ha en i sammenheng med at de trenger ny finansiering eller fordi de leverer tjenester gjennom anbud. Andre må lage en rapport over sitt bærekraftsarbeid basert på at leverandører de leverer produkter eller tjenester til, krever dette av dem.

NSRS, GRI og EUs taksonomi, hva er dette

NSRS er en bærekraftrapporteringsstandard for SMB-markedet, utviklet av Regnskap Norge og søsterorganisasjonene i Sverige og Finland. Rapporten består av 64 rapporteringskrav hvorav 46 er beskrivende og 18 er beregninger. Standarden består av 11 trinn og sluttresultatet er en bærekraftsrapport.

Gri eller Global Reporting Initiativ er en omfattende bærekraftsrapporteringsstandard som gjerne benyttes av større bedrifter. Formålet med GRI-standardene er å skape et felles språk for virksomheter og virksomhetens interessegrupper, hvor de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av virksomhetenes drift, kan kommuniseres og forstås.

EU sin taksonomi er grunnmuren i Europas handlingsplan for bærekraftig finans. Taksonomien er et klassifiseringssystem som definerer hva bærekraftig aktivitet er og er et godt verktøy for bedrifter som ønsker å klassifisere sin bedrift som bærekraftig. For at en bedrifts aktivitet skal bli definert som bærekraftig, må den:

1) Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål:

  • Begrensning av klimaendringer
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi
  • Forebygging og bekjempelse av forurensing
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

2) Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene

3) Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter

Regnskapsførerne i Vekstra kan hjelpe deg med bærekraftsrapportering

Vi i Vekstra har sett at om vi tar utgangspunkt i bedriftens regnskap, vil vi kunne bistå våre kunder i å lage en bærekraftsrapport med dokumenterbar informasjon. Å sette dokumenterbare mål er det viktigste for at bedrifter skal bli grønnere. Om du ønsker kan vi bistå deg med å lage rapporter ved hjelp av NSRS sin standard, GRI-standarden eller en enkel rapport etter et ESG-oppsett. Ta kontakt med din regnskapsfører om du har spørsmål.

7 + 4 =