Digitalt regnskap, kundedialog og totaløkonomi

aug 6, 2019

Utviklingen av digitale verktøy for føring av regnskap går stadig fortere og har over tid endret regnskapsbransjen fra tradisjonell papirbasert bilagsregistrering/avstemming til digitalt baserte løsninger for datainnhenting, databehandling, dokumentasjon og avstemming. Digitalt regnskap frigjør tid for kunden og gjør dialogen med regnskapsfører gjennom året enklere.  Tett dialog mellom kunde og regnskapsfører rundt oppfølgning av drift, rutiner osv, legger også til rette for en smidig årsregnskapsavslutning. Hovedfokus i årsoppgjøret kan da være at regnskapsfører og kunde sammen analyserer årsregnskapet, diskuterer aktuelle avslutningsdisponeringer, evaluerer rutiner og ser på framtidige muligheter for effektivisering av driften på alle plan.
Vekstra Nord-Øst SA er gode på denne kundedialogen.

Opp gjennom årene, har også sammensetningen i kundemassen endret seg. Vekstra Nord-Øst SA fører nå regnskap innenfor mange ulike næringer, i tillegg til jordbruk som var hovedfokus i starten. Omlag halvparten av kundene kommer nå fra andre næringer, organisert i alle selskapsformer.

Totaløkonomi

Mange av Vekstra Nord-Øst SA sine landbruksregnskap blir ført med totaløkonomi. Dette betyr at vi, i tillegg til selve næringsregnskapet, også trekker inn de private inntektene til husstanden. Dette gir oss et helhetsbilde av familiens økonomi, med muligheter for fokus på privatforbruk, likviditet, gjeldssammensetning etc. Disse regnskap blir lagt inn i en statistikkdatabase, og kundene kan da måle seg opp mot de andre innen jord, skog i regionen. Vekstra Nord-Øst SA bruker denne innsikten i rådgivning på flere plan, så som i regnskapsgjennomgang, eierskifter, driftsplaner osv.

Om Vekstra Nord-Øst SA

Vekstra Nord-Øst SA startet som Landbrukets Regnskapskontor 1.1.1974 på Tynset. I en periode het selskapet Tynsetregnskap BA fram til dette kontoret var med å etablere Vekstra-kjeden i 2003 og skiftet navn til Vekstra Tynset BA. I 2011 fusjonerte Vekstra Alvdal BA, Vekstra Tolga BA og Vekstra Tynset BA til ett selskap; Vekstra Nord-Øst SA. Siden den gang har Vekstra Nord-Øst SA vokst seg til en av fjellregionens største regnskapsbedrifter med sine 45 ansatte. Trond Rusten leder denne bedriften med stødig og erfaren hånd.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner