Klimaregnskap

Klimaregnskap for å få ned klimautslipp

Norges målsetting er å få ned klimautslipp med 55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle bidra, og første skritt er å vite hvor bedriften har utslipp og hvor stort utslippet er. Regnskapsførerne i Vekstra har tilgang på verktøy for bedrifter som ønsker å kartlegge aktiviteter som er med å påvirke klimaet, og som igjen kan benyttes til å sette inn tiltak.

 

Hvordan regnskapet danner grunnlag for klimaregnskap

Tradisjonelt er regnskapet en oppstilling av bedrifters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld, og bunnlinjen er ofte sett på som det viktigste utkomme av regnskapet. Bunnlinjen viser bedriftens økonomiske resultat for året. Det mange ikke tenker på er at regnskapet består av data, mye data. Det består av informasjon om alt bedriften har kjøpt inn og det bedriften har solgt. Grunnlag for informasjonen finnes i bilag. Tidligere ble bedrifter bilag leverte i ofte sirlig strukturerte permer, på regnskapsføreres kontor. Regnskapsfører registrerte så summer i sitt system.

Nå leveres bilagene som regel gjennom en app eller på nett. Kunden tar et bilde av bilaget og laster dette inn i systemet. Systemet leser deretter bilaget og dataene vises som linjer. Denne måten å behandle bilag på har resultert i at mer enn summen blir registrert. Hvor kjøpet er gjort, hvilke produkt som er kjøp, mengde, liter, kilo eller kilowattimer blir registrert.

Data som er registrert i regnskapet kan overføres til verktøy som lager klimaregnskap. Nødvendige data som mengder blir trukket ut og deretter målt mot andre databaser som forteller om utslippsfaktorer, eksempelvis PHP-protokollen. Algoritmer omgjøre så data funnet i bilag om til CO2 utslipp og på denne måten kan bedrifter få ut klimaregnskap.

Alle må redusere utslipp for å nå målsettinger som er satt i Parisavtalen

Parisavtalen er en avtale som forplikter alle til å redusere utslipp. Forurensningsloven pålegger oss å ikke forurense. Loven skisserer i §6 at forurensning forstås som:

  • tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen
  • støy og rystelser
  • lys og annen stråling
  • påvirkning av temperaturen

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. §7 skisserer at alle har plikt til å unngå forurensning.

Klimagasser tilfører luften gasser og påvirker temperaturen og kan dermed defineres som forurensning og forurensningsloven sier at alle plikter å unngå å forurense. Et klimaregnskap er et verktøy som gir bedrifter oversikt over eget utslipp og dermed oversikt over bedriftens klimapåvirkning. Denne innsikten kan benyttes til å iverksette tiltak for å redusere egne direkte utslipp og andre indirekte utslipp bedriften har.

Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser

Tiltak kan innebære å elektrifisere bedriftens bilpark, isolere bygningsmasse eller å investere i solcellepanel. Andre klimatiltak din bedrift kan ta, er å ta grep om energiforbruket, sette krav til underleverandører, eller vurdere reiseaktivitet i bedriften.

Ta bærekraftssamtalen med din regnskapsfører

Energieffektivisering medfører ofte en investering, men er på sikt kostnadsbesparende. Det er og mulig å søke om støtte til energieffektivisering. Din regnskapsfører kan bistå deg med å  vurdere løsninger, lage kostnadsanalyser og klimaregnskap, samt bistå i søknadsprosessenom du kan søke om midler til disse investeringene. Om du har spørsmål, anbefaler vi deg å ta kontakt med din regnskapsfører.

10 + 12 =