Dette nyhetsbrevet omhandler

  • Erfaringer fra søknadsprosessen for kompensasjonsordningen for mars
  • Endringer i kompensasjonsordningen for april
  • Kompensasjon for tap av inntekt for frilansere og selvstendig næringsdrivende
  • Utsatt frist for levering av skattemelding
  • Koronarelatert fravær (omsorgspenger/ sykepenger)

 

Erfaringer fra søknadsprosessen for kompensasjonsordningen for mars

Det er kun faste uunngåelige kostnader som kan kompenseres i denne ordningen. I og med at ordningen kom på plass såpass kjapt (som er en god ting), dukket det opp en del uavklarte problemstillinger da vi satte oss ned med konkrete søknader. Disse er nå avklart med Skatteetaten gjennom våre samarbeidspartnere. Med bakgrunn i denne erfaringen, ser vi at ordningen på mange måter er mer komplisert enn det som fremstilles i media. I tillegg skal søknader attesteres av regnskapsfører eller revisor ved avleggelse av skattemelding/ årsregnskap for 2020. Hvordan eventuelle feil i søknaden skal korrigeres på et senere tidspunkt, er ikke avklart pr nå. Vi ser imidlertid at det er en del fallgruver her, så vi oppfordrer derfor våre kunder til å benytte seg av fagkyndig bistand i søknadsprosessen. Dette også for å lette arbeidet vedrørende attestering.

Endring i kompensasjonsordningen for april

For selskaper som ikke er pålagt nedstengning, vil egenandelen reduseres fra kr 10.000,- til kr 5.000,- for april. Dette gjør at flere trolig vil falle inn under ordningen. Inntektstapet i april må være 30% eller mer for å kunne søke. Søknadsportalen for april åpner 15 mai.

Gjør oppmerksom på at ordningen kun gjelder for inntektsbortfall grunnet korona-situasjonen. Om inntektsbortfallet skyldes andre forhold, skal ikke denne ordningen brukes. I og med at det er offentlig hvor mye hvert enkelt selskap får i kompensasjon, er vi gjort oppmerksom på tilfeller hvor noen selskaper har fått tilsendt fakturaer for gebyr for «behandling» av søknaden. Det offentlige fakturerer ikke gebyr for å behandle søknaden. Vær derfor spesielt oppmerksom på ekstraordinære fakturaer/ krav i disse dager. Som ekstern tjenesteyter, vil vi imidlertid sende faktura på vanlig måte for de søknadene vi har bistått med.

Inntektstap for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Ordningen for å søke om kompensasjon for tap av inntekt for selvstendig næringsdrivende, åpnet 4 mai. Ordningen gir mulighet for å søke om kompensasjon fom dag 17 etter inntektsbortfallet regnet fra tidligst 14 mars. Ordningen gir en dekning på 80% for inntekt under 6G (ca 600.000,- kroner).

Du kan lese mer om ordningen her.

Utsatt frist for levering av skattemelding

Grunnet den spesielle situasjonen vi er i, er fristen for levering av skattemelding utsatt til 31 august i år.  I samråd med Regnskap Norges advokat er det ingen grunn til å endre på opprinnelig avtaledato i våre oppdragsavtaler og vi ønsker derfor å forholde oss til 31 mai som ordinær innsendingsfrist. Grunnet årets unntaksregel, vil det ikke være nødvendig å søke om fristutsettelse for de som har behov for det.

Koronarelatert fravær

Om du trenger bistand til å søke om refusjon av omsorgspenger eller sykepenger i forbindelse med koronarelatert fravær, ta kontakt med oss.