Einar Heiberg om regnskapsførers innsats for kunder under Covid-19

okt 1, 2020

Covid-19 har truffet hele landet med full tyngde og har nå berørt oss over lang tid. Den slipper heller ikke helt taket med det første. Noen er hardere rammet enn andre, noen virksomheter og bransjer mer brutalt enn andre. I denne situasjonen har regnskapsføreres kompetanse, tjenestevillighet og ikke minst troverdighet, blitt avgjørende for den fortsatte drift for mange. Hvor viktig regnskapsføreres innsats har vært, og stadig er, har blitt tilkjennegitt både fra privat og statlig hold. Regnskapsførere har i denne situasjonen vist dyktighet i evne til omstilling og mange har også sett nye mulighetsrom.

Fra tradisjonelle tjenester til rådgivning og økonomisk styring

Koronatiden har så langt vært svært arbeidskrevende for mange regnskapsførere. I perioden har det blitt tydeligere hvilken bistand regnskapsførere kan tilby eller, om en snarere kan si, bør tilby. Tradisjonelt har tjenestene bestått i regnskapsførsel, budsjettering, fakturering og lønn, samt med tiden rådgivning og økonomisk styring, samt tjenester innen økonomisystem.

Erfaringen under korona viser at tjenestespekteret som tilbys er blitt bredere. Noen områder har krevd sterkere oppmerksomhet enn tidligere, mens andre områder har vokst tydeligere frem eller kommet til som nye. Jeg vil peke på enkelte.

-Det er ytet bistand i tilknytning til håndteringen av tilskuddsordningen. Erfaringen tilsier dessuten at det har vært knyttet merarbeid til utarbeidelsen av regnskap i perioden. Utarbeidelse av regnskap er for øvrig ansett som uunngåelig kostnad etter forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Kostandene trenger ikke å være knyttet til avtaler inngått før 1.3.2020, slik som for andre tilfeller.

Regnskapsføreres rolle ved styrearbeid

-Etter aksjelovens § 17-1 kan selskapet, aksjeeier eller andre kreve at bl.a. daglig leder, styremedlem eller aksjeeier bli erstatningsansvarlige for uaktsom eller forsettlig voldt skade. Vi opplever en stigende tendens av styreansvarssaker. Regnskapsfører fremstår som en viktigere og viktigere tjenesteyter for å sikre at ansvar ikke oppstår i slike tilfeller. Det kan bl.a. være gjennom å bli engasjert til tettere oppfølging av regnskap, fakturering, utestående, samt utarbeidelse av prognoser, likviditetsbudsjett eller ved å bli engasjert til en mer aktiv rolle for ledelse av økonomistyringen. Bistanden kan også være konkret rådgivning om ulike forhold innenfor lovens rammer. Et styre vil gjerne søke ryggdekning i utfordrende situasjoner, noe som selvsagt har betydning for aktsomhetsvurderingen.

-Vurderinger knyttet til årsregnskapet som hendelser etter balansedagen etter NRS 3 og fortatt drift-forutsetningen etter regnskapsloven § 7-46. Vurderingene har blitt langt mer omfattende og krevende enn tidligere.

-Stadige nye frister innen skatt og mva må iakttas av regnskapsførere. Virksomheters likviditet, likviditetsbudsjetter og drift, må stadig tilpasses dette.

-Regnskapsførere involveres mer i støttefunksjoner under daglig ledelse, slik som HR-rollen og ulike kontroller-funksjoner.

Regnskapsføreres tilgjengelighet i korona-perioden

Gjennomgående vil regnskapsførere i den omstillingssituasjon vi nå er inne i, ha stor tillit hos kundene. De kjenner kundene godt og har levert til kundene over tid. Så langt jeg har bragt i erfaring har regnskapsførerne også gjennomgående vært svært tilgjengelig for kundene i perioden. Det vil ofte være avgjørende i utfordrende og kritiske situasjoner.

Gode digitale løsninger er for øvrig sentralt for å lykkes i en periode hvor hjemmekontor har blitt hverdagen for en stor del av næringslivet. Regnskapsføreres digitale verktøykasse vil kunne være avgjørende i deres mulighet for å kunne yte tilleggstjenester. God investeringer i verktøykassen skal kunne gi bra avkastning nå.

 

Jeg er talsmann for å løfte frem regnskapsføreres kompetanse og slik sett er seneste tid blitt en vekker for flere. 

Advokat (H) Einar Heiberg, Advokatfirmaet Ræder

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner