Sirkulær Økonomi

Regnskapsbransjen kan bidra til sirkulærøkonomi

Regjeringen har foreslått at miljøkrav skal vektes med minst 30 prosent ved offentlige innkjøp. Omstilling til en sirkulærøkonomisk modell kan være et viktig miljøtiltak, et tiltak som kan bli en mulig inntektsside for din bedrift, og regnskapsbransjen er best egnet til å hjelpe bedrifter med denne omleggingen.

 

Å slanke, bremse og lukke for å få sirkulering av materialstrømmer og energistrømmer

Sirkulærøkonomi handler om at produkter må brukes lengre, repareres, oppgraderes og eller resirkuleres. Regnskap gir oversikt over produkter og ressurser bedrifter har og kan derfor benyttes til å lage en plan for sirkulering av materialstrømmer.

NHH-forskerne Lars J. Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen gir en god innføring i sirkulærøkonomi i podcasten «Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen». De forklarer at i en sirkulær økonomi skal både ressursinnsats og avfall, utslipp og energilekkasjer minimeres gjennom å slanke, bremse og lukke material- og energistrømmer. Ved å minimere bruk av råvarer, slanker man materialstrømmen. Dette kan gjøres i designprosessen av produksjonen. Brukes råvaren eller ressursen lengre, bremses materialstrømmen. Benyttes ressursen om igjen, kommer den tilbake inn i verdikjeden og man får en lukking av materialstrømmen. Resirkulering av avfall er en metode for å få råvarer og ressurser tilbake inn i verdikjeden.

Overgang fra lineær til sirkulær økonomi

Overgang til en sirkulærøkonomi er en vesentlig faktor, om Norge skal nå målsettingen om å bli et lavutslippsland (Regjeringen). I Norge har vi et system for en lineær økonomi som er basert på produksjon, bruk og kast, hvor ressursene har en klar start- og en sluttdato; fra råstoff, til produksjon og til slutt avfall. Det er ønskelig at vi går over til en sirkulær økonomisk modell hvor man i stede for å bruke og kaste, gjenbruker ressursene. Det er nødvendig å ta vare på materieller og råvarer som benyttes i produksjon av varer, i og med at vi ser at det er knapphet på nødvendige ressurser. Regjeringen har laget en avfallsplan og den skisserer at Norge har et mål om 50 % avfallsreduksjon i hele matkjeden. Planen skisserer potensiale for avfallsreduksjon for blant annet Bygg- og Anleggsbransjen.

Regnskapsklyngen som motor i den grønne omstillingen

Regnskap Norge ved Christine Lundberg Larsen tok i 2019 initiativ til å etablere et forum for sirkulær økonomi og Regnskapsklyngen ble da etablert. Klyngen har medlemmer fra ulike fageksperter, blant annet fra Høyskolen i Innlandet, samt aktører fra ulike regnskapsbedrifter og Vekstra deltar..

Det grønne skiftet fordrer en omlegging fra lineær økonomi til sirkulær økonomi og klyngen har som formål å være en motor i denne omstillingen. Konkrete utfordringer i forbindelse med regnskap, moms og skatt må løses og er et av områdene klyngen arbeider med. For å få oversikt over nødvendige endringer, har klyngen tatt for seg ulike bedrifter som ønsker å drive etter en sirkulærøkonomisk modell, for deretter å finne ut hvilke barrierer og nytenkninger som skal til. Det må utformes en ny regnskapsstandard for å få til en overgang fra lineær til sirkulær økonomi, samt at det må tenkes nytt sett i forhold til verdsettinger av brukte materialer.

Din regnskapsfører hjelper deg

Om du ønsker å drive din bedrift etter en sirkulærøkonomisk tankegang, er din regnskapsfører den som best kan hjelpe deg. Regnskapet ditt kan si deg om din bedrift har en effektiv bruk av ressurser eller om det vil være lønnsomt for deg å gjøre endringer.

6 + 1 =