Skatteregler for gaver til ansatt og forretningsforbindelser

feb 9, 2021

Skatt og fradra på gaver

Skattefrie beløpsgrense på gaver økes fra 2021

Fra og med inntektsåret 2021 er den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold kr 5000 per år. Gaven må være en naturalytelse, og kan ikke gis som penger. 

Tidligere var det et vilkår for skattefrihet at gaven ble gitt som en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret er nå fjernet. 

Fordi telefoni kan gis som en naturalytelse kan man nå velge å gi dette som gave. Den skattepliktige delen for ansatte når de har fri telefoni på jobben, er kr. 366 per måned. Om arbeidsgiver velger å gi ansatte denne som gave, vil arbeidsgiver og få en besparelse i form av at arbeidsgiveravgiften forsvinner fra kr 4 392 per ansatt per år.

Skattefrie gaver som ikke er fradragsberettiget

Skal du gi en gave til en forretningsforbindelser er denne som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder både skatt og merverdiavgift. Men, om gaven overstiger en verdi på 270 kroner vil den være skattemessig fradragsberettiget for selskapet. 

Gaver til forretningsforbindelser anses som representasjon med mindre de kan defineres som reklame eller som en del av vederlaget i en forretningstransaksjon. Skal gaven godtas som reklame må verdien ikke overstige 275 kroner inkludert mva, være utformet som en reklaerekvisitt hvor firmanavn eller logo er knyttet til gavegjenstanden. 

Gaver er sett på som naturalytelser

Det er hyggelig å gi ansatte og forretningsforbindelser gaver, men det er en del ting du må vite. Gaver er sett på som naturalytelser; et goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig. Arbeidsgiver skal derfor ta med verdien av skattepliktige naturalytelser i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk når de melder inn lønn til den ansatte (Altinn).

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver. 

Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 5000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt. Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter. Gavekort kan gis så lenge de ikke kan veksles inn i penger (NHO).

Alternativt kan man gi en gaver til en frivillig organisasjon

Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 40 000 kroner til 50 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019 (Regnskap Norge).

Kontakt Vekstra om du har spørsmål

11 + 8 =