Sykemelding, egenmelding, permisjon og omsorgspenger

mai 24, 2021

Permisjon

Reglene for permisjon ble oppdater 24. mai 2021.

Varslingsfristen for permittering er i utgangspunktet 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes korona-epidemien kan være forventet eller uforutsett. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Fra 1 november økte maksperioden en arbeidsgiver kan fritas fra lønnsplikt fra 26 til 49 uker innenfor en 18-måneders periode.

Det innføres en ny lønnspliktperiode (arbeidsgiverperiode 2) fra 1 juni 2021. Ved innføring av arbeidsgiverperiode 2 må arbeidsgiver betale lønn til den permitterte i to perioder: Periode 1 gjelder de ti første dagene av permisjonen. Periode 2 gjelder for 5 nye dager når permitterte til sammen har vært permittert i 30 uker de siste 18 månedene. Den siste perioden gjelder for alle som er permitterte når regelen iverksettes samt for de som allerede har vært permittert i 30 uker eller mer. Det er foreslått at arbeidsgiverperiode 2 ikke skal innføres. Dette er foreløpig ikke vedtatt.

 

Utbetaling av sykepenger for fravær som skyldes korona

Vanligvis dekker arbeidsgiveren opp til de første 16 dagene av et sykefravær.  Det er imidlertid gjort unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset slik at det kan søkes om refusjon av utbetalte sykepenger fra dag 4 og opp til maks 16 dager.

Arbeidsgiver har kun rett til refusjon etter dette unntaket dersom sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene. Ved sykmelding gjelder taushetsplikten som vanlig og arbeidsgiver kan ikke kreve å få se sykemelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV. Arbeidstaker oppfordres derfor til å oppgi at fraværet skyldes korona.

Arbeidsgiver kan få refusjon for denne typen fraværsdager fra og med 16. mars til og med 31. desember 2020.

Fristen for å sende inn refusjonskrav er utvidet til 9 måneder som en midlertidig ordning ut 2020.

Kilde: Nav

Bruk av egenmelding under koronapandemien:

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte 1. juni, men arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis arbeidsgiver ikke godtar egenmelding for hele perioden, må den ansatte ha sykemelding fra lege fra og med dag 4 for å ha rett til sykepenger utover egenmeldingsperioden. Kilde: NAV

Omsorgspenger

Ved lokale stenginger av barnehage eller skole, kan omsorgsdager benyttes så lenge stengingen varer. Antall omsorgsdager ble nullstilt fra 1. juli slik at arbeidstaker har rett til 10 nye dager ut året. Arbeidsgiver plikter å dekke 10 dager i løpet av året før det kan søkes om refusjon. Om arbeidsgiver har dekket 3 omsorgsdager før 1 juli, må det dekkes ytterligere 7 dager før det kan søkes refusjon.  Fristen for å sende refusjonskrav er utvidet til 9 måneder for fravær i 2020. Ved fravær fra 1. januar 2021 er fristen 3 måneder. Arbeidsgiver må derfor sørge for å søke om eventuell refusjon for mars senest i desember. Kilde: NAV

Kompensasjonsordning 2 gjeldende fra og med september 2020

Ordningen er ikke vedtatt pr dd, men følgende er foreslått:

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021.

Støtten beregnes med utgangspunkt i denne formelen:

  • Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x justeringsfaktor

For å gjenspeile en mer utfordrende situasjon nå enn man så for seg før sommeren foreslås det en justeringsfaktor på 70% for september og oktober, 85% for november og oktober og 80% for januar og februar.

Ordningen gjelder for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.

 

Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter

Lurer du på kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter kan du lese mer om den her

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner