Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om

  • Kontantstøtteordningen – dette vet vi nå
  • Refusjon av omsorgspenger for ansatte med barn under 12 år
  • Refusjon av egenmelding/ sykmelding grunnet karantene eller mistanke om corona-smitte

Kontantstøtteordning

Vi setter oss fortløpende inn i tiltakene etter hvert som det blir enighet på Stortinget og forskriftene trer i kraft. Den siste pakken med kontantstøtteordning, vil det være mulig å søke på mot slutten av inneværende uke for mars ut fra den tidsplanen som foreligger nå. Støtten skal dekke opp for noen av de uunngåelige kostnadene som løper selv om selskapets omsetning er vesentlig redusert grunnet den løpende situasjonen med smittevern-tiltak. Det må søkes for hver måned, pr nå gjelder ordningen for mars, april og mai. Vi kan hjelpe til med å utarbeide søknaden eller foreta en kvalitetskontroll før innsending. Uansett må avvente til portalen er åpnet.

Omsorgsdager

Har du ansatte som har tatt ut omsorgsdager for barn under 12 år i forbindelse med stenging av barnehager og skole, dekker det offentlige lønn fom dag 4. Det må sendes inn søknad om refusjon hvis det er utbetalt lønn utover de tre første dagene. Det dekkes også for deler av dager hvis den ansatte har hatt mulighet til å utføre noe arbeid hjemmefra, f eks hjemmekontor. Det er en generell utvidelse til 20 dager for inntil 2 barn og 30 dager for 3 og flere barn. Det kan sendes flere søknader i perioden og om ønskelig, kan det allerede nå sendes for perioden som har gått. Vil anta det kommer avklaringer for hvordan dette skal håndteres etter hvert som det så smått åpnes igjen i barnehager og skoler.

Egenmelding

Ved egenmelding ved karantene eller mistanke om corona-smitte, overtar også det offentlig lønnsansvar fra dag 4. Egenmelding kan benyttes i hele arbeidsgiverperioden, dvs 16 kalenderdager fra og med første fraværsdag. På samme måte som over, må det sendes inntektsmeldingskjema for å få refundert for lønn utover de tre første dagene. Refusjonskravet kan sendes inn så fort arbeidsgiverperioden er over.

Vekstra har i denne perioden forsterket support-teamet med juridisk kompetanse. Dette gjør at vi lettere kan få avklart spørsmål løpende, så det er bare å ta kontakt ved behov.