Tjenester hos Vekstra Trondheim AS

Registrering av offentlige rapporter

For å sikre kvaliteten på opplysningene i registeret, kan det være lurt å få en regnskapsfører til å gjennomføre registreringen for deg. Slik har du kontroll på at alle lovpålagte opplysninger og bestemmelser kommer med i rapportene.

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Skattespørsmål

Skattesystemet i Norge er bygd opp av direkte og indirekte skatter.

Det er bedriftens ansvar at skatte- og avgifts rapportering blir riktig og levert i rett tid. Dette kan for noen være krevende. Mange overlater derfor utfordringene til en regnskapsfører.

Alle næringsdrivende plikter å betale skatt av næringsinntekt. Organisasjonsformen avgjør hvem skatteplikten påhviler.

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Administrative rutiner

De færreste synes de administrative oppgavene en nyetablering medfører er lystige. Ingen starter egen virksomhet fordi de ønsker å jobbe med regnskap eller fakturering. Men det er viktig at du ivaretar alle sider av din etablering.

Når du skal starte egen virksomhet medfører dette mange nye arbeidsoppgaver. Det kan være som et resultat av hva offentlige myndigheter setter av krav til din nye virksomhet eller det kan være administrative oppgaver du bør gjøre for å øke dine sjanser til å lykkes. Felles for alle disse nye oppgavene er at de er utenfor din kjernevirksomhet og derfor må du tilegne deg kunnskap om disse før du begynner å ta avgjørelser.

Vi tar for oss administrative rutiner som:

 • Fakturering
 • Purring
 • Inkasso
 • Regnskap
 • Merverdiavgift
 • HMS
 • Lønn
 • Skatt
 • Arbeidsgiveravgift
Regnskapsførsel, avgiftsberegning og rapportering

Din regnskapsfører vil passe på forfallsdatoer for både merverdiavgift, skattetrekk osv. Vedkommende vil kunne tolke dine regnskapstall og gi deg økonomiske råd, sørge for at du får med deg alle de fratrekk du skal ha i din næringsoppgave(selvangivelse). Kort sagt sørge for at det meste av forpliktelser rundt ditt regnskap blir ivaretatt på en skikkelig måte.

Regnskapsfører plikter å utføre oppdraget i henhold til gjeldende lovbestemmelser og i samsvar med reglene for god regnskapsskikk og inkluderer følgende:

 • Registrering av bilag på respektive konti
 • Føring av hovedbok
 • Føring av kunde- og leverandørreskontro
 • Bankavstemning
 • Utarbeidelse av merverdiavgiften og levering via Altinn.no hver annen måned for mva. pliktige
 • Lettleste rapporter
Valg av datasystemer

Vi anbefaler alle våre kunder å bruke regnskaps programmet Tripletex. Det er et komplett web basert økonomisystem. Som gjør at du har full kontroll på ditt regnskap uansett hvor du befinner deg. Vi tilbyr også kurs i Tripletex for våre kunder.

Kontraktsforhandlinger

Kontraktsretten favner mange forskjellige fagområder, hvilket ofte fører til behov for tverrfaglig rådgivning.

God rådgivning ved frem forhandling og inngåelse av kontrakter er avgjørende for å klarlegge partenes ytelser og derigjennom skape grunnlag for samarbeid, lavt konfliktnivå og et godt resultat.

Kontakt med revisor

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av den som kontrolleres. Både kvalifikasjonskravene og uavhengigheten går tydelig fram av revisorloven.

Revisor avgir en egen revisjonsberetning til årsregnskapet. Hvis revisor har kommentarer til regnskapet, kommer det fram som presiseringer eller forbehold i revisjonsberetningen. Dermed er revisjonsberetningen en sikkerhet for brukerne av regnskapet, om at det som presenteres ikke inneholder vesentlige feil.

Årsregnskap og selvangivelse

Ved selskapsform AS:

Regnskapsfører avstemmer balanse og resultat og lager en kundeperm til revisor med avstemminger av alle konti. Her er alle lister som revisor trenger, hovedbok, saldobalanse, aldersfordelt kunder og leverandører.

Ved andre selskapsformer:

Her foretar regnskapsfører årsoppgjøret og tilføyer avskrivninger og avsetninger i regnskapet og lager ligningspapirene, noter og årsberetning og sender dette til Brønnøysund (kun NUF til Brønnøysund).

Alle som driver næringsvirksomhet, plikter å sende inn næringsoppgave for virksomheten sammen med selvangivelsen.

Registering i offentlige registre

Enhetsregisteret, som er et sentralt register over økonomiske virksomheter, har seks tilknyttede registre:

 • NAV Aa-registeret
 • Foretaksregisteret
 • Stiftelsesregisteret
 • Merverdiavgifts registeret
 • Statistisk sentralbyrås bedriftsregister
 • Skatteetatens register over etterskuddspliktige

Vi kan hjelpe deg å fylle ut det som trenges av skjema og oppgaver som du har behov for.

Kontakt Vekstra Trondheim AS

12 + 4 =