Vekstra er 20 år

Vekstra har levert regnskap, rådgivning og administrativ støtte til bedrifter i 20 år. 

Etter 2 år med forprosjekter ble Vekstra stiftet den 26. juni 2003. Kjeden skulle levere verdi gjennom regnskapstjenester, rådgivning og administrative støtte til næringslivet. Valg av navn var et hett tema, men det var bred enighet om at navnet skulle uttrykke «vekst» og «noe ekstra». Etter en lang arbeidsdag som gikk over i natt, kom den enkle løsningen på bordet. Vekstra ble født i de sene nattetimer, og kjeden etablert.

Masterplanen for kjedekonseptet var at det skulle bli en landsdekkende kjede. Prosjektdeltakerne så et enormt potensial i å få med seg kontorer som var medlem i bondelaget. Hadde dette slått til ville Vekstra i dag bestått av over 200 regnskapskontorer. Dette er nok også bakgrunnen for at mange har sett på Vekstra som en kjede for landbruksregnskap

Vekstra fra 2003 til 2017

Fra oppstart i 2003 og frem til august 2017 ledet Endre Jørgensen kjeden med stø hånd, tidvis med ansatte på kvalitet/fag, og med kjøp av tilleggstjenester. Kjedens administrasjon har hatt som oppgave å forhandle frem avtaler, samt å bygge opp tjenester for å oppfylle innholdet i franchise-avtalene med regnskapskontorene. Andre oppgaver administrasjonen har hatt er å forhandle med ulike samarbeidsaktører og nye partnere, være gruppens ansikt utad i ulike fora, og ikke minst iverksette tiltak besluttet i partnermøtene. Et stort prosjekt som kan nevnes er bencmarking, et prosjekt for å øke lønnsomheten på kontorene. Da Endre gikk av i 2017, besto kjeden av 21 regnskapskontor, med ca 250 ansatte. Samlet omsetning var på om lag 225 mill.

I 2012 ble Vekstra AS stiftet som driftsselskapet for franchisen og Vekstra Eier AS, det opprinnelige selskapet, ble franchisegiver, eier av konseptet . Frem til da var det et krav at alle franchisetakere skulle være aksjonærer. Endringen som ble gjort medførte nå at det ble mulig å være partner i kjeden, uten å være aksjonær. Fra 2012 var det 17 aksjonærer i Vekstra Eier AS, men etter en utvidelse 16. juni 2023, fikk Vekstra Eier AS totalt 22 eiere.  

Endringen i 2012 kom av at nye partnere ikke nødvendigvis ønsket å være aksjonærer, samt at det var et behov for endret retningen i markedet. Styret besluttet samme år at Vekstra Eier AS også kunne gå inn på eiersiden til enkelte regnskapskontor som ønsket det. Dette ble da og tilfelle hos Vekstra Tinn AS og Vekstra Sør AS.

Med dette korte sammendraget av tiden fra oppstart og frem til høsten 2017, vil vi poengtere at styret og ledelsen har gjort en formidabel jobb med begrensede midlene som har vært til rådighet!

Endre Jørgensen, daglig leder i Vekstra fra 2003 til 2017

Høsten 2017 og frem til i dag

Da Endre Jørgensen sluttet høsten 2017, tok Trond Brenden over ansvaret som daglig leder i Vekstra AS, samt ansvaret i Vekstra Eier AS. Samtidig som styret ansatte Trond, ansatte de Karin Austeng som markedssjef. Styret vektla en retningsendring med fokus på nye tjenester.

Den første synlige endringen etter skifte i Vekstra sin ledelse, var ny profil. På oppdrag fra partnermøtet ble det utviklet ny logo, samt en endring av profilfarger. Valg av grønn farge ble gjord da denne symboliserte natur, vekst, balanse, relasjoner og evne til å takle forandring. Grønnfargen ble hentet fra forhenværende logo, men gjort mindre ”lime” for å treffer mer mot midten av maskulin/feminin. Deretter startet vi å utvikle ny strategi og handlingsplan for kjeden. En prosjektgruppe ble etablert med råd og veiledning fra eksterne konsulenter. Ny strategi og handlingsplan ble vedtatt i styret og besluttet fremlagt for partnergruppen. Endelig vedtak ble fattet på partnermøtet 13.-14. februar 2020. Rett før Norge og Verden ble stengt ned…

Noe av det administrasjonen har gjennomført i perioden fra 2017 og frem til i dag er:

  • Ny hjemmeside, og drift av kontorene sine sider
  • Vært bidragsytere i forskjellige fora hos Regnskap Norge og andre
  • Rekruttert 14 nye kontor, nå 12 på grunn av fusjoner, en utvidelse som har resultert i at omsetning i kjeden nå er på kr. 365 millioner
  • Fått i gang forretningsutvikling program på enkelte kontor
  • Fremforhandlet gode avtaler som har gitt bedre handlingsrom for regnskapskontorene
  • Etablere Vekstra IT
  • Etablert og oppfrisket flere team; IT, KS, Vekstra Ung, Landbruk med flere
  • Utviklet kurs i landbruksregnskap og som nå benyttes på universitetet på ÅS, NMBU

13 + 3 =