Kostnad- og inntektskompensasjonsordning for bedrifter

apr 6, 2020

Kontakt oss om du har spørsmål

Epost: vekstra@vekstra.no
Tlf: 930 99 630

17. april ble kostnadskompensasjonsordningen vedtatt av Kongen i statsråd

Overvåkningsorganet ESA godkjente ordningen senere på kvelden.

Det er det enkelte selskap som må søke. Vi kan bistå med dette arbeidet etter avtale. Uavhengig av hvem som legger inn tallene i søknadsportalen, må tallene i etterkant verifiseres enten av autorisert regnskapsfører eller revisor. I de tilfellene vi bistår med søknadsprosessen, vil denne kontrollen kunne gjøres samtidig. Det må søkes på nytt for hver måned. Vær oppmerksomme på at regnskapet må være løpende oppdatert. 

Lenke til søknadsportalen finner du her.

Ordningen skal treffe bredt, men vil ikke være for alle selskaper i Norge. Om ditt selskap faller utenfor akkurat denne ordningen, kan det være andre ordninger som kan treffe bedre. Det kommer endringer og avklaringer fortløpende nå, og vi følger opp og vurderer fortløpende hvilke kunder som kan ha nytte av de ulike ordningene. Det vil komme justeringer i de allerede vedtatte ordningene samt at det er varslet at ytterligere ordninger vurderes.

Din regnskapsfører kan bistå med søknader og attestasjoner
_________________________________________________________

Om kostnadskompensasjonsordningen

Regjeringen har lagt frem en kostnadskompensasjonsordning for bedrifter som har mistet eller fått redusert sin omsetning med bakgrunn i koronakrisen. Ordningen vil gjelde for skattepliktige virksomheter registrert i Norge, og som har mer enn 30 % fall i omsetning sammenlignet med året før. Hovedregelen er at man skal sammenligne med samme måned i 2019. Om sammenligning med 2019 gir et skjevt bilde kan en benytte gjennomsnittet av omsetning fra januar og februar 2020. For mars vil satsen være på 20 % i og med at tiltakene ble iverksatt 12. mars.

Foretak som har blitt pålagt å stenge vil få dekket inntil 90 % av uunngåelige faste utgifter. Beregning skjer etter formel:

Reduksjon i omsetning X uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 %

Kompensasjonsbeløp under 5000 vil ikke bli utbetalt. Maksimal kompensasjon per virksomhet er 30 millioner kroner per måned.

Søknadsprosessen er nå åpen. Søknad må sendes inn hver måned. Om kriterier er oppfylt vil systemet fatte et vedtak og utbetalinger vil skje dager etter at søknad er levert inn. Det vil være mulig å klage på et vedtak om man får avslag på søknaden.

Omsetning

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Avkastning av kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler regnes ikke som omsetning. Har virksomheten mottatt tilskudd fra eksempelvis Innovasjon Norge, regnes dette som omsetning.

Uunngåelige kostnader

Med kostnader regnes leie av lokaler, lys og varme, vann og avløp, leie av utstyr og transportmidler, forsikringer, regnskapshonorar, samt netto rentekostnader.

Kostnader

Kostnader skal periodiseres etter vanlige regnskapsprinsipper. Om man har fått utsatt betalinger skal kostnadene allikevel medregnes. Lønnskostnader skal ikke tas med i beregning.

Fra når gjelder ordningen?

Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai. Utbetalinger vil skje etterskuddsvis og månedlig, basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Bransjer som er unntatt ordningen:

  • Foretak uten ansatte (unntatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet
  • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs
  • Finansnæringen (de som omfattes av finansskatten)
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Utenriks sjøfart som innebærer varetransport
  • Olje- og gassutvinning
  • Private barnehager som er under egen støtteordning
  • Flyselskaper som er under egen støtteordning

Inntektstap for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Ordningen for å søke om kompensasjon for tap av inntekt for selvstendig næringsdrivende, åpnet 4 mai. Ordningen gir mulighet for å søke om kompensasjon fom dag 17 etter inntektsbortfallet regnet fra tidligst 14 mars. Ordningen gir en dekning på 80% for inntekt under 6G (ca 600.000,- kroner).

Du kan lese mer om ordninger her.

Du finner mer informasjon om koronasituasjonen her

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner