Informasjon fra Vekstra 

vedrørende korona-situasjon

Kontakt oss for spørsmål

 

  Hvis du har spørsmål ta kontakt med oss på telefon 930 99 630 eller send oss en epost til vekstra@vekstra.no 

  Søknad om kompensasjon kan sendes inn fra 18. januar 2021.

  Ny ordning gjelder for de samme næringene som ved forrige kompensasjonsordning. Foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien, kan søke.

  Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen. Søknad sendes inn på  www.kompensasjonsordning.no. 

  Seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Søkere må derfor benytte godkjent autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

  Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknader for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, kan sendes inn fra 18. januar 2021. Søknad for januar og februar 2021 kan sendes inn i mars.

  Kilde

  Nye permitteringsregler fra 1. september 2020

  Arbeidsgivers lønnspliktperiode endres til 10 dager og lønnskompensasjonsordningen fra Nav fjernes.

   

  Da korona kom og flere virksomheter måtte stenge på dagen, var det behov for å iverksette tiltak raskt og regjeringen vedtok å redusere arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering fra 15 til 2 dager. Fra 1. september endres reglene igjen. Lønnspliktperioden økes til 10 dager, og lønnskompensasjonsordningen fra Nav oppheves.

  Men hva betyr lønnsplikt og hva er lønnspliktperiode? Hvilken betydning har endringen fra 2 til 10 dager for arbeidsgiver? Ikke minst, hvor mye lønn skal betales?

  Les mer her 

  31. AUGUST ER SISTE FRIST FOR Å KREVE REFUSJON FOR FORSKUTTERT LØNNSKOMPENSASJON

  Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.

   

  Fra dag 3 til 20 har permitterte krav på å få dekket full lønn inntil 6G fra NAV. Lønnskompensasjonen innvilges for permitteringer som er iverksatt i tidsrommet fra 20. mars og frem til 1. september.

  Mange arbeidsgivere fulgte myndighetenes oppfordring om å forskuttere lønns-kompensasjon mot refusjon på et senere tidspunkt. Arbeidsgivere kan få refusjon for forskuttert lønnskompensasjon for permitteringsperioder som startet før 20. april.

  I april opplyste myndighetene at fristen for å sende inn refusjonskrav var 31. oktober. Fristen er nå fastsatt til 31. august i lønnskompensasjonsforskriften av 29. mai 2020.

  Søknad om refusjon gjøres gjennom egen rapporteringsløsningLes mer her

  REGJERINGEN UTVIDER PERMITTERINGSORDNINGEN

  For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

  Koronaepidemien har hatt store konsekvenser for norsk økonomi. Mange har dessverre mistet jobben, og svært mange er blitt permitterte.

  Nå utvider regjeringen permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

  – Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere. Selv om vi ser lyspunkter i deler av økonomien, er usikkerheten fortsatt så stor at vi nå velger å utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker fra 1. november, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

  Les mer her 

  KORONA – KONSEKVENSER FOR FRISTER, SATSER OG TVANGSMULKT

  Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

   

  Du finner oversikten til Skatteetaten her

  Skattedirektoratet vil oppdatere oversikten sin kontinuerlig. Vi anbefaler derfor å bruke siden aktivt. Samtidig vil også vi publisere nyheter om endringer løpende, og gjøre vårt beste for å oppdatere denne siden løpende.

  Her finner du hva Skattedirektoratet sier om status pr 28. juli 2020 og senere udatert endring i august (litt omredigert).

  KOMPENSASJON FASTE KOSTNADER – NYE BELØPSGRENSER INNFØRES

  Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves.

  I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon. Forskriftsendringene 30. juni er først og fremst begrunnet i forlengelsen av ordningen. I tillegg er det gjort noen justeringer som slår heldig ut for flere foretak, og som er viktig å merke seg. 

  Vilkår om lønnsutbetalinger er mer romslig

  I kompensasjonsforskriften har det vært inntatt et vilkår om at foretaket må ha hatt ansatt som har fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020. Dette har vært et vilkår som har slått uheldig ut for en del foretak, ikke minst sesongbedrifter.

  Perioden for lønnsutbetaling utvides nå, slik at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

  Les mer her 

  PORTALEN LONNSTILSKUDD.NO ER ÅPNET

  Bedrifter kan få opptil 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering.

  I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. Lønnstilskuddet etterbetales til høsten.

  Du finner informasjon om rammene for ordningen her

  Kalkulator for å beregne tilskudd

  KALKULATOR FOR Å BEREGNE TILSKUDD ETTER ORDINÆR MODELL OG SESONGMODELLEN

  Regnskap Norge har lagt ut en kontantstøttekalkulator. Den er oppdatert i tråd med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 30. juni. Den kan benyttes til å estimere kontantstøtte for alle måneder (fra mars til og med august).

  Du finner kalkulatoren her 

  Regjeringens kostnadskompensasjonsordning

  Din regnskapsfører kan bistå med søknader og attestasjoner

   

  Regjeringen har lagt frem en kostnadskompensasjonsordning for bedrifter som har mistet eller fått redusert sin omsetning med bakgrunn i koronakrisen. Ordningen vil gjelde for skattepliktige virksomheter registrert i Norge, og som har mer enn 30 % fall i omsetning sammenlignet med året før. Hovedregelen er at man skal sammenligne med samme måned i 2019. Om sammenligning med 2019 gir et skjevt bilde kan en benytte gjennomsnittet av omsetning fra januar og februar 2020. For mars vil satsen være på 20 % i og med at tiltakene ble iverksatt 12. mars.

  Foretak som har blitt pålagt å stenge vil få dekket inntil 90 % av uunngåelige faste utgifter.

  Du kan lese mer om hva ordningen sier om omsetning, uunngåelige kostnader, og bransjer som er unntatt ordninger her

  Endringer av skatter og avgifter

  Betaling av formuesskatt kan utsettes

   

  Som en midlertidig ordning, med bakgrunn i koronakrisen, kan betaling av formuesskatt på virksomhetens formue for inntektsåret 2020 utsettes. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

  Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd mot tidligere års overskudd

  Som følge av koronautbruddet foreslår regjeringen at bedrifter kan tilbakeføre underskudd virksomheten har i 2020, mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Vilkåret for fradragsrett vil knytte seg til overskudd (positiv alminnelig inntekt) fra de to foregående inntektsårene. Det stilles dermed ikke som vilkår at det faktisk er betalt skatt for disse årene. Grunnlaget for fradrag kan ikke overstige samlet positiv alminnelig inntekt for inntektsårene 2018 og 2019. Les Regnskap Norges artikkel her

  Les om flere endringer her

  Låne- og garantiordninger

  Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter ble vedtatt 27. mars

   

  Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars. Bankene kan nå innvilge lån under ordningen, der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet.

  Loven gjelder for de virksomhetene som har behov for finansiering, de som er rammet av yrkesforbud, de som har fall i omsetning eller har stans av produksjon, som følge av koronapandemien.

  Les mer her

  Torsdag 26. mars klokken 13.00

  Misbruk av Vekstra navnet

  Vi vil informere om at det er noen som misbruker Vekstra navnet.
  Flere har fått en melding fra Vekstra om at det er en pakke som ikke blir sendt pga manglende betaling, etterfulgt av en link. Denne meldingen kommer ikke fra oss! Det er et forsøk på svindel og vi anbefaler sterkt å ikke trykke på linken. 

  Skulle noen få en slik melding setter vi pris på om dere sier ifra slik at vi kan ta det videre. Melding kan videresendes til 930 99 630

  Vi har igjennom media hørt om flere tilfeller av forsøk på svindel. Eksempelvis sender ikke  Skatteetaten ut melding med link i forbindelse med f.eks. selvangivelsen. Vi anbefaler derfor å ikke klikke på lenker du får i mistenkelige meldinger

  Mandag 23. mars klokken 16.00

  Hva bør du gjøre hvis bedriften din er corona-rammet?

   

  Det først som kan være lurt å gjøre er å få oversikt over likviditeten. Sett opp et likviditetsbudsjett for de neste tre månedene slik at du får oversikt. Dette vil gi deg noen svar på hva bedriften tåler og hvilke tiltak som eventuelt må settes inn.

  Gjennomgå alle kostnader og få oversikt.

  Er det noe som kan gjøres nå som det ikke har vært tid til tidligere? Herunder gjennomgang av avtaler, arbeidskontrakter, prosesser, systemer etc. Hvis mulig, bruk tiden til å bygge et mer solid fundament i selskapet ditt. Denne situasjonen vil gå over etter hvert, og da vil du stå bedre rustet.

  Om du ikke har god nok kunnskap om nett/ sosiale medier, er kanskje tiden inne til å lære mer? Nå med såpass mange hjemmeværende brukes det mer tid på nett/ sosiale medier rundt om og du kan derfor få ut budskapet til flere.

  Snakk med din regnskapsfører hvis du ønsker en gjennomgang.

  Fredag 20. mars klokken 10.00

  Til kunder i Vekstra som har behov for sesong-hjelp 

   

  Dere kan bruke våre nettsider og nyhetsbrev til å søke etter hjelp eller nye ansatte. Om dere ønsker å benytte dere av dette, send oss en tekst om dere selv og hva dere trenger hjelp til. Vi trenger og ett eller to bilder. Bildene kan være tatt med mobil-kamera.

  Vi lager et innlegg på våre nettsider og sender dette til dere for godkjenning. Når innlegget er godkjent publiserer vi dette på våre nettsider. Vi deler innlegget på vår Facebook-side og i våre nyehtsbrev.

  Sendt tekst og bilde til karin.austeng@vekstra.no 

  Torsdag 19. mars klokken 11.00

  Stortinget har blitt enige om at

   

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder
  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av corona-epidemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode
  • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal gjøres tilgjengelig
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige corona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.
   Torsdag 19. mars klokken 09.00

   Tiltakspakker fra regjeringen 

    

   Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

   Les om alle tiltakene her

   Frist for innbetaling av forskuddsskatt er utsatt

   Endringer for arbeidsgiver vedrørende a-meldingen

   Utsatt innbetaling og endring i sats av merverdiavgift

   For selskaper angående tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

   For bedriftseiere angående utsatt formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020

   Tirsdag 17. mars klokken 09.00

   Bilagslevering kan gjøres hjemmefra

    

   For å lette på dagens situasjon rundt bilagslevering så har vi følgende tiltak vi kan sette i gang med:

   • Opprette bilagsmottak der dere kan sende inn deres bilag. Vi opprettet da en e-postadresse som er knyttet opp mot regnskapet ditt.
   • Opprette «min side» der dere kan godkjenne bilag og legge disse for godkjenning i deres nettbank
   • Gi dere tilgang til app for levering av kvitteringer.

   Ta kontakt med din regnskapsfører som kan legge til rette for disse eller andre løsninger

   Mandag 16. mars klokken 14.30

   Hvordan varsle ansatte om permitteringer

    

   Du som arbeidsgiver må informere den som skal permitteres om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Informer og arbeidstakere som blir permittert om at de må sende informasjon til NAV

   Informasjon du som arbeidsgiver trenger finner du her

   Informasjon om hvilken dokumentasjon NAV må ha fra arbeidstaker finner dere her

   Lenke til hvor man kan registrere seg som arbeidssøker finner du her

   Lenke til hvor man kan søke om dagpenger finner du her

   Mandag 16. mars klokken 09.00

   Like før klokken 9 mandag 16. mars ble partiene på Stortinget enige om en økonomisk krisepakke

   Les full infromasjon om alle tiltakene her

   Permitteringer

   • Permitterte får full lønn i 20 dager.
   • Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

   Omsorgspenger

   • De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.

   Arbeidsgiveravgift

   • Arbeidsgiveravgift som forfaller i dag skal betales. Terminen som forfaller 15 mai, utsettes.
   Fredag 13. mars klokken 14.00

   Tiltak fra regjeringen rund permitteringer og endrede skatteregler 13.3.2020 klokken 14.00

   Har dere behov for å permittere ansatte, kan dere søke råd hos din regnskapsfører som kan hjelpe. Regjeringen har opphevet ventedagene før dagepenger starter for de som må permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.

   Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer. Regjeringen vil endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten. Har du spørsmål, ta kontakt med din regnskapsfører.
   Les mer her 

   Torsdag 12. mars klokken 14.00

   Forholdsregler fra Vekstra 12.3.2020

   I forbindelse med Korona spredningen i landet har vi tatt noen forholdsregler:

   • Vi har iverksatt utvidede hygiene tiltat og r engjøring av lokalet hver dag
   • Vi unngår å håndhilse
   • Dersom du har forkjølelsessymptomer, ring din regnskapsførere og avtal møte/levering av regnskapsmateriell
   • Møter utsettes eller avvikles via nett dersom mulig
   • Info vil bli sendt ut løpende om hvordan vi og dere som kunder skal forholde dere fremover

   Vi tar dette på alvor og i sammen tar vi denne nødvendige dugnaden

   Følgende liste er lagt ut for selskaper/ institusjoner for innskrenkning/ stenging fra og med kl 18 i dag 12 mars 2020

   Det bør i den forbindelse vurderes permisjonsvarsler.

   • Kulturarrangementer
   • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
   • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
   • Treningssentre
   • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
   • Svømmehaller, badeland og liknende

   Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at tiltakspakken blir lagt ut fredag 13 mars 2020

   Få med deg siste nytt!

   Din økonomipartner