Vekstra kan landbruk – både landbruksregnskap og rådgivning

okt 19, 2020

Vekstra har unik kompetanse

Vi vil faktisk gå så langt som å si at vi har en unik kompetanse fordi mange av våre ansatte som fører landbruksregnskap er selv bønder.

Eivind Imislund er økonomisk veileder i Vekstra Hedemarken Regnskap AS. Han mener bransjekunnskap er viktig tilleggskompetanse når man skal føre landbruksregnskap. Den som skal føre regnskapet må vite hva som foregår på en gård.

En regnskapsfører som fører et landbruksregnskap får et godt innblikk i gårdsdriften. Tallene forteller om en produksjon er lønnsom, de sier noe om innkjøp er gode og de sier om penger er brukt på riktig måte. Denne innsikten gjør at regnskapsfører kan gi gode råd til bonden.

Skal en bonde investere i nye maskiner eller nye bygninger vil det være lurt å ta med regnskapsfører tidlig i prosessen. En regnskapsfører kan avklare finansieringsspørsmål, er det lønnsomt, og om bonden har penger nok til å gjøre ønsket investering.

Kombinasjon av regnskapskompetanse og bransjekompetanse danner grunnlaget for god rådgivning.

Produksjon på en gård

Alle gårdbrukere har mange aktører rund seg i den daglige driften. Bank, regnskapsfører, Asko, Tine, slakterier er noen som kan nevnes. Det kreves samhandling mellom aktørene for at bonden skal få gjort det han trenger å gjøre. Regnskapsfører er den som får ting til å skje: Regnskapet gir god oversikt over tall fra alle aktørene. Brukes tall riktig kan man stoppe produksjon som ikke er lønnsomme og fremme produksjon som er lønnsom.

Tradisjonelt produserer bonden mat, enten i form av dyr eller korn- og grønnsaksproduksjon. Det vi ser nå er at mange gårdsbruk tas i bruk til andre typer virksomheter som utleie av lokaler, matservering og overnatting.

Alle disse nye virksomhetene skal inn i et regnskap. De ulike variantene av inntekter en gårdsdrift har gjør et landbruksregnskap mer avansert enn et forretningsregnskap. Regnskapet fra de ulike produksjonene føres som såkalte prosjektregnskap, og disse skal tilslutt sammenstilles til et regnskap.

Rådgivning

Kunnskap om produksjonen på en gård sammen med regnskapet som føres på gården, danner et unikt materiale for å ta gode beslutninger.  Det vi ofte ser er at bonden gjør innkjøp uten regnskapsfører, noen som kan resultere i at bonden i etterkant ser at investeringer ikke var lønnsomme eller direkte feil. 

Driftsplaner danner et godt verktøy for godt beslutninger. Den skisserer mulige løsninger på kort og lang sikt, nødvendige investeringer på kort og lang sikt med mer. Utarbeidelse av driftsplaner kan gjøres i samarbeid med regnskapsfører og vil være et godt grunnlag å bruke når bonden trenger å gjøre investeringer.  

Søknadsprosesser for investeringer i landbruket

Innovasjon Norge kan bistår når en bonde skal investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal eller i forbindelse med generasjonsskifte på gården. De stiller krav til at det skal være med en rådgiver i prosessen om det søkes om midler til investeringer. Regnskapsfører kan være din rådgiver og de kan være behjelpelig med selve søknadsprosesser.

Eierskifte

Generasjonsskifte på en gård kalles og et eierskifte. Dette er en prosess som ofte involverer mer enn en kjøper og selger. Det er gjerne flere søsken som er involvert, samt mange år med historie. Regnskapsfører i Vekstra har spesialisert seg på disse prosessene og kan være til god hjelp. Les mer om eierskifte her 

Regnskapskontorene i Vekstra som leverer landbruksregnskap og rådgivning har et tett samarbeide med Norges bondelaget.

Få med deg siste nytt!
Din økonomipartner