Fremveksten av biovarmeanlegg og produksjon av energiflis er økende i Norge. Satsingen på klimanøytral bioenergi har høy politisk prioritet. En ekstra bevilling inneværende år i form av driftstilskudd fra myndighetene på 10 millioner taler sitt tydelige språk.

Tildelingen legger til rette at vi fortsatt får høyt trykk på bioenergileveranser fra skogen, dette er bra for utvikling av fornybare energiløsninger, og det er med på å styrke økonomien i skogbruket sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Inntekter fra produksjon av biomasse til energiformål kan regnskapsføres på to forskjellige måter. Det vanligste er at man tar det inn under gjennomsnittsliknet skogbruk. Men skatteyter som for øvrig fyller vilkårene for jordbruksfradrag, kan velge å ta en sjablongberegnet nettoinntekt fra produksjon av biobrensel inn i grunnlaget for jordbruksfradraget. Dette vil føre til at overskuddet går inn i regnskapet skattemessig som jordbruksinntekt, og skal ikke tas med i gjennomsnittsligningen. Valget må tas for hvert enkelt inntektsår, og valget må omfatte hele inntekten fra slik produksjon.

Det er ikke noe krav om at produsenten må foredle råmateriale fra egen skog.

Mulighetene er utførlig beskrevet i utdrag fra Liknings ABC her:

Lignings ABC 2012:

2.2.2 Spesielt om nettoinntekt fra produksjon av biomasse til energiformål, herunder ved

Skatteyter som for øvrig fyller vilkårene for jordbruksfradrag, kan velge å ta en sjablongberegnet nettoinntekt fra produksjon av biobrensel inn i grunnlaget for jordbruksfradraget, jf. FSFIN § 8-1-13. Valget må tas for hvert enkelt inntektsår, og valget må omfatte hele inntekten fra slik produksjon.

Velger skattyteren å ta inntekt fra biobrensel-/vedproduksjon knyttet til gjennomsnittslignet skogbruk inn i grunnlaget for jordbruksfradrag, anses denne sjablongberegnede nettoinntekten skattemessig som jordbruksinntekt og skal ikke tas med i gjennomsnittsligningen.

Biomasse til energiformål vil vanligvis utnyttes som biobrensel. Biobrensel omfatter bl.a. planteprodukter, gjødsel, slakteavfall og trevirke, herunder ved, flis, pellets og bark.

Denne regelen gjelder selv om produksjonen av biobrensel er en egen virksomhet og omsetningen fra denne overstiger kr 30 000 i året. Den omfatter også nettoinntekt ved produksjon for salg til andre av all slags biomasse som skal brukes til energiformål, herunder tømmer, ved mv., og selv om virket kommer fra skog som er særskilt lignet. Det er ikke noe krav at skattyteren foredler eget tømmer for leveranse som ved, pellets mv. direkte til forbrukeren. Videre gjelder bestemmelsen for produksjon på grunnlag av innkjøpt råstoff, såfremt den videre foredlingen skjer i tilknytning til jordbruks-/skogbruksvirksomheten ellers. Nettoinntekt ved rent videresalg (uten foredling) av innkjøpte produkter, f.eks. omsetning av innkjøpt ved som er ferdig kappet/kløyvd og lagt i sekker, inngår ikke i grunnlaget for jordbruksfradraget, jf. Ot.prp. nr. 68 (2003-2004) kap. 7.3.2.1.

Den nettoinntekten som kan tas inn i grunnlaget for jordbruksfradraget, er fastsatt til 55 % av brutto omsetning (eksklusiv mva.) i denne produksjonen, se FSFIN § 8-1-13. Denne prosenten er den samme for alle typer av biobrenselproduksjon og for alle grader av foredling.

Se for øvrig Ot.prp. nr. 68 (2003-2004) kap. 7.3