mat-kjott-gront-freedigitalphotosBondelaget har i et brev til Finansdepartementet pekt på flere forhold man bør ta hensyn til i forbindelse med statsbudsjett for 2015. Hovedbudskapet er at en styrking av verdikjeden for jordbruk og næringsmiddelindustri er viktig for å skape ønsket vekst i norsk fastlandsøkonomi.

En videreutvikling av verdikjeden for primærnæringene kan omfatte mer enn 90.000 sysselsatte, hvis Bondelaget får det som de vil. Videreutviklingen bør være basert på at arealressurser over hele landet skal være i bruk. Dette vil styrke den samlede nasjonale verdiskapingen. En annen effekt er at Norge dermed også vil øke den reelle matvareberedskapen, og vil være bedre rustet til å møte virkningene av klimaendringene.

Norsk primærnæring kan gjennom de siste årene vise til kraftig produktivitetsframgang som bidrar til å opprettholde konkurranseevnen. Det er ingen ting som tilsier at den totale norske produksjonen ikke skal opprettholdes. 60 prosent av inntektsutviklinga i jordbruket de siste årene relateres til arbeidseffektivisering. Vekstra har tidligere skrevet om innsatsfaktorer og effektivitetsøkning i norsk landbruk. Og trenden ser ut til å fortsette: Færre enheter/bruk i drift på den ene siden – økt totalproduksjon på den andre siden.

Bondelaget foreslår flere konkrete endringer og grep:
Klikk her for å lese Bondelagets sak i sin helhet