Deltidsansatt

Den første januar 2014 ble en ny paragraf (§ 14-4a) innført i arbeidsmiljøloven.

Denne gir deltidsansatte som i de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet ut over avtalt arbeidstid, rett til å få oppjustert sin stillingsprosent tilsvarende den tiden de faktisk har arbeidet. Grunnlaget kan være at man har tatt ekstravakter, tilkallingsvakter, eller har jobbet lengre dager.

Arbeidstakere kan bruke 2014 som grunnlag for kravet. Derfor bør arbeidsgivere være oppmerksomme fra i år av.

Årsaken til ekstraarbeidet er uten betydning og begrepet “jevnt arbeid” må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Økningen i stillingsandel skal tilsvare det faktiske merarbeidet som er utført. Arbeidstakeren kan ikke kreve en lavere brøk enn hva merarbeidet utgjør. De første kravene kan fremmes fra 1.1.2015. Arbeidsgiver bør derfor sørge for å ha oversikt over arbeidet som blir utført av de ansatte i forhold til stillingsprosenten de har med tanke på mulige fremtidige krav.

Les hele saken hos Sticos