StyreansvarDet finnes mange eksempler at styremedlemmer har havnet i erstatningsansvar uten at de helt har forstått hvilket ansvar det påligger styrets medlemmer.

En viktig oppgave
Styrets viktigste oppgave er å føre løpende tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomhet for øvrig. Styret må derfor sørge for å holdes løpende orientert om selskapets virksomhet. Styret har blant annet en plikt til å agere dersom selskapets økonomi går dårlig, og egenkapitalen når visse terskelverdier.

Krav til styrets medlemmer og ansvaret som styremedlem
Mange sentrale og viktige beslutninger skal behandles og avgjøres av styret. Det er derfor vesentlig å sette sammen styret med medlemmer som kan ivareta selskapets interesser på en kompetent måte. Det finnes ingen formelle krav til styremedlemmer, men det er viktig at alle kjenner til styrets rolle. Det kan være spennende og lærerikt å sitte i et styre, men styreansvaret er personlig, og ethvert styremedlem hefter personlig for det ansvar styret har i henhold til lover og regler. Som aksjonær har du et begrenset ansvar, men som styremedlem er ansvaret ubegrenset. Man kan altså komme i både erstatningsansvar og i verste fall et straffeansvar

Du må ha opptrådd uaktsomt for at styreansvar skal bli aktuelt, men som styremedlem blir du målt mot en relativ streng objektiv standard. Styret hefter også for andres feil ved passivitet, og styremedlemmer kan ikke uten videre unnskylde seg med at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon. En passiv holdning i styret er derfor en risikofylt strategi, og kombinert med manglende kvalifikasjoner kan man få en uhåndterlig ansvarseksponering.

Man kan vurdere forsikringer for å redusere styrets ansvarseksponering, eventuelt skadesløserklæringer fra selskapet og aksjonærene. Dette bør likevel ikke brukes som en sovepute mot ansvar.

Ansatte som styremedlemmer
Styremedlemmer som er ansatte, eller som har særlige aksjonærtilknytninger, samt styrer i datterselskaper i konsern mv, kan møte særskilte problemstillinger i forhold til sin relasjon til både selskapet og andre aksjonærer. Her kan det fort oppstå interessekonflikter, og det er viktig å være klar over at styrevervet er et selvstendig tillitsverv.