Gry og Geir FBEn stor andel virksomheter i Norge er registrert som enkeltpersonforetak (ENK). I januar 2013 utgjorde ENK og husholdninger 46% av landets bedrifter i følge SSB. Med et enkeltpersonforetak har du en annen innleveringsfrist for selvangivelse enn du ville hatt som vanlig lønnsmottaker, og du har dermed også som regel en annen frist for selvangivelse enn din ektefelle.

Dette medfører at et betydelig antall ektefeller har forskjellig frist for innlevering av selvangivelse. Like fullt ønsker som regel ektefeller å bli liknet sammen, både av økonomiske og praktiske årsaker. I hvert enkelt tilfelle søkes det som regel rutinemessig utsettelse på vegne av den ene ektefellen, og denne søknaden godkjennes automatisk av skattemyndighetete.

Nå har NARF, Revisorforeningen og Økonomiforbundet i et felles brev til Finansdepartementet anmodet om at ektefeller som standard skal få felles selvangivelsesfrist. Dette er begrunnet med at felles frist gir en mer fleksibel løsning, som vil spare både skattyterne og deres medhjelpere for vesentlig tidsbruk. Hvis forslaget går i gjennom og regelverket endres i henhold til dette vil det ikke være behov for å søke om utsettelse for den ene ektefellen i fremtiden.

Les hele brevet fra NARF, Revisorforeningen og Økonomiforbundet 

Vekstra vil følge med videre på utfallet av denne sken.