DeltidsansattDet blir mer og mer vanlig for norske arbeidstakere og arbeidsgivere å benytte seg av fleksitidsordninger. Vi nærmer oss et samfunn der fokuset er på å få jobben gjort, ikke på hvilken tid på døgnet man velger å gjøre den. Men hvordan blir det da med overtid eller helgejobbing?

En avtale om fleksitid innebærer at daglig og ukentlig arbeidstid kan variere innenfor en nærmere bestemt ramme, men slik at gjennomsnittet blir det antallet timer som følger av arbeidsmiljøloven eller avtale.

Her finner du forklaringer til gjennomsnittsberegning av arbeidstid: Arbeidstilsynet

Ikke i helgene
En avtale om fleksitid skal gjøres skriftlig og underskrives av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er tilstrekkelig at det lages et vedlegg til arbeidsavtalen. Grensen for overtid går på 9 timer per dag eller 48 timer per uke. Overskrides en av disse grensene, regnes det som overtid, om ikke det er spesielt fremforhandlet en arbeidstid på 10 timer per dag og 54 timer per uke. Men dette er maksgrensen.
– Det er viktig å huske på at selv om en arbeidstaker har avtale om fleksitid, inngår ikke lørdag og søndag i en slik avtale – om ikke «arbeidets art» gjør det nødvendig, påpeker Trond Brenden i Regnskapsførerkjeden Vekstra. – Med helgejobbing menes tidsrommet mellom klokken 18 fredag kveld og klokken 22 søndag kveld. For arbeid innenfor dette tidsrommet gjelder andre regler.

Arbeidstilsynet har ikke lenger anledning til å gi dispensasjon for søndagsarbeid.
Kilde: Arbeidstilsynet

Grenser for overtid
– Selv om man har mye å gjøre i perioder, må både arbeidstaker og arbeidsgiver forholde seg til at det er maksgrenser for overtidsarbeid, sier Trond. – 13 timer per døgn eller 10 timer overtid per uke. I lengre perioder på fire uker er grensen 25 timer, og over et år, maks 200 timer. For enkelte vil det i perioder være behov for å jobbe noe mer enn maksgrensene – da kan det søkes om dispensasjon og utvidelser, noe man kontakter lokal tillitsvalgt eller arbeidstilsynet om.

Arbeidstaker har krav på minst 11 timer sammenhengende fritid i løpet av 24 timer og 35 timer sammenhengende fritid i løpet av 7 dager. Kilde: Arbeidstilsynet

Pålagt overtid
Overtid utløser et overtidstillegg på minimum 40 % av den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i sin vanlige arbeidstid, om det er selvvalgt eller pålagt:
– Om arbeidsgiver krever at arbeidstaker skal jobbe en dag ekstra, regnes dette som overtid – og går ikke inn under fleksitidsavtalen, sier Trond.

Les mer om arbeidstid: Arbeidstid

Kilde: Arbeidstilsynet, Infotjenester, Vekstra