Pressemelding Brønnøysundregistrene 04.07.12

I første halvår i år var det hele 76,5 prosent flere nyregistreringer av aksjeselskap enn i samme tidsrom i fjor. Samtidig sank antallet nye norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med 60 prosent. Årsaken er redusert krav til aksjekapital i AS.

I løpet av årets seks første måneder ble det registrert 13 693 nye AS, mot 7 758 nye AS i samme periode 2011. Dette er en økning på 76,5 prosent. Bestanden av NUF i Foretaksregisteret har sunket med 1 463 i løpet av første halvår. Reduksjonen er resultat av at antallet nyregistreringer har sunket med 60 prosent, samtidig som antallet slettinger har økt med 30 prosent, sammenlignet med samme periode 2011. Mens det i første halvår 2011 ble registrert 2 115 norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), ble det i samme tidsrom i år registrert 867 NUF.

– Årsaken til det store antallet nyregistrerte AS og tilsvarende færre nyregistreringer av NUF tilskrives de reduserte kravene til aksjekapital som ble innført 1. januar i år. Dette har gjort det mindre attraktivt å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak, sier underdirektør Sverre Hovland ved Foretaksregisteret.

I løpet av første halvår 2012 ble det i alt registrert 18 577 nye foretak, mot 14 173 i samme tidsrom i fjor. Dette er 23,7 prosent flere nyregistreringer enn i samme periode i fjor.

Oslo på topp
Oslo har flest nyregistrerte foretak, 3 445. Akershus har 2 045 og Hordaland 1 678 nyregistrerte foretak.

Flest aksjeselskap
Ved utgangen av juni 2012 var det til sammen registrert 433 816 foretak i Foretaksregisteret. Aksjeselskap er fremdeles den vanligste organisasjonsformen, til sammen er det nå 230 205 registrerte AS.