Arbeidsplan kan brukes som personallisteEr du næringsdrivende må du da innrapportere utbetalingen til skattemyndighetene på eget skjema. Men hva betyr «uten fast forretningssted» egentlig? Plikt til å innrapportere inntrer dersom det er utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. Rapporteringsfristen for inntektsåret 2016 er 15. februar 2017. Opplysningsplikten gjelder for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge. Plikten gjelder ikke for utbetalinger til aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Hva er fast forretningssted?

  • kontor med lønnet personale
  • kontorfellesskap med andre
  • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
  • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
  • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted. Virksomhet undergitt stedbunden beskatning, for eksempel et gårdsbruk, vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted. Hvis det fortsatt er tvil om det er fast forretningssted, skal opplysningene innrapporteres. Nedenfor finner du et eksempel på ordlyd i et innrapporteringsskjema. Det kan være lurt å la regnskapskontoret vurdere eller bistå deg med en slik innrapportering: —— Jeg / vi ønsker at regnskapskontoret forestår innrapportering på våre vegne for kjøp av tjenester fra selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted (sett kryss): Ja                    Nei Hvis ja, skal innbetalinger til følgende leverandører være med på vår innrapportering:  

  • Navn/Eksempel leverandør 1
  • Navn/Eksempel leverandør 2 osv

Ikke glem å signere på vedlegget! Kilde: Vekstraregnskap.no