RestskattFra og med 4. termin 2013 (1. juli 2013) reduseres fribeløpet fra 530 000 kr til 450 000 kr for foretak som omfattes av de ordinære reglene, og fra 265 000 kr til 225 000 kr for foretak som driver veitransport.

Bakgrunnen for endringen er at den norske kronen har styrket seg vesentlig mot euro de siste årene. Fribeløpet på 530 000 kroner pr. år utgjør nå om lag 205 000 euro i perioden 2011-2013, dvs. 5 000 euro over grensen for bagatellmessig støtte.

Gjeldende fribeløp i avgiftsvedtaket fører dermed til at arbeidsgivere kan ta imot et høyere støttebeløp enn det reglene om bagatellmessig støtte tillater.
For at fribeløpet skal komme ned under 200 000 euro for perioden 2011-2013, reduseres fribeløpet til 450 000 kroner (225 000 kroner for veitransport) fra og med 4. termin 2013 (1. juli 2013).

At endringen gjelder med virkning fra og med 1. juli innebærer at foretak kan beregne redusert avgift inntil differansen blir 530 000/265 000 kroner når de beregner avgiften for 1. til og med 3. termin. Ved avgiftsberegningen fra og med 4. termin kan derimot samlet reduksjon ikke overstige 450 000/225 000 kroner for inntektsåret sett under ett. Dersom et foretak alt har beregnet redusert avgift med et høyere beløp (inntil 530 000/225 000 kroner) for perioden før 1. juli, 1. til og med 3. termin 2013, blir det altså ikke krav om endring for disse tidligere terminene.

FAKTA: EØS-avtalen setter grenser for hvorvidt norske myndigheter kan tildele støtte til næringsvirksomhet. Offentlig støtte som truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen mellom avtalepartene er i utgangspunktet forbudt. Unntak er likevel gitt, blant annet for regionalstøtte herunder driftsstøtte som differensiert arbeidsgiveravgift, for å fremme utviklingen i visse områder.

Det er EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sin rolle å sørge for at Norge og de andre EFTA-landene overholder de felles reglene for offentlig støtte som gjelder i hele EØS-området. ESA har et tett samarbeid med EU-kommisjonen for å sikre at den samme praksis føres overfor henholdsvis EFTA- og EU-land.

Vil du vite mer om differensiert arbeidsgiveravgift, fribeløp og bagatellmessig støtte? Klikk her