Glass melk freedigitalphotosSom følge av landbruksoppgjøret 2014 er det bestemt at kvoteåret for melk heretter skal følge kalenderåret. Det betyr at søknadsfristen for salg, leie og privat kjøp av kvote ble flyttet to måneder frem i tid til 1. august.

Særreglene i § 5 i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk oppheves, men det er fremdeles tillatt å fortsette som samdriftsforetak. Du kan lese mer om regelendringene på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Hvordan et melkeproduksjonsforetak er organisert vil ikke lenger ha betydning for hva slags regler som gjelder. Fjerningen av særreglene for samdrifter betyr at samdrifter og enkeltbruk likestilles i kvoteregelverket. Alle melkeproduksjonsforetak får et felles kvotetak på 900 000 liter. Den andelen som skal leveres staten reduseres fra 50 til 20 %. Begrensninger som gjelder for samdrifter i dag, som for eksempel avstand eller antall deltakere, blir borte fra 1. januar 2015.

Heretter er det også anledning til å både leie ut og leie inn produksjonskvoter samtidig. I og med samdriftsforetak nå er likestilt med et hvilket som helst annet melkeproduksjonsforetak, kan det nå leie inn grunnkvote. Det er også mulig for samdriftsforetaket å leie ut grunnkvote. I slike tilfeller trengs det samtykke fra det medlemmet som har en grunnkvote som skal belastes. Ønsker man å leie ut kvote kan man søke om dette elektronisk via Altinn. Klikk her for å komme til Altinn. Fristen for å leie ut kvote er 1. august.

Leie må skje gjennom foretaket som DA eller ANS, og en forutsetning er at leie må skje innen samme fylkesvise omsetningsregion. Alle separate produksjonsforetak i eget foretak er kvalifisert for produksjons- og avløsertilskudd.

Man kan drive flere foretak, forutsatt at foretakene ikke har et driftsfellesskap. For oppløsning, utmelding eller innmelding av medlemmer eller oppstart av samdrift med produksjon på flere kvoter kreves det søknad om dette. Søknadsskjemaene finner du her. Søknadsfristen for disse endringene er 1. desember. Landbruksdirektoratet ønsker at flest mulig søker i god tid før fristen.