Gestapelte Ordner

Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2015 endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale.

Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år etter regnskapsårets slutt. Overgangsreglene som ble fastsatt 1. februar 2014 er samtidig opphevet.

De gjenværende krav til oppbevaring utover fem år er i hovedsak:

  • Prosjektregnskapet og dokumentasjon av prosjektregnskap (langsiktige tilvirkningskontrakter) må oppbevares i minst 10 år
  • Bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner må oppbevares i minst 10 år
  • Foretak med petroleumsutvinning eller rørledningstransport må fortsatt oppbevare i minst 15 år og i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel
  • Kjøpsdokumentasjon for merverdiavgift og justering av inngående avgift av kapitalvaren fast eiendom oppbevares i ti år

Det er ikke vedtatt endringer i andre lover (revisorloven, regnskapsførerloven, aksjeloven, tolloven og kommuneloven) som har krav om ti års oppbevaringstid. Revisorforeningen skriver på sine hjemmesider at de vil følge opp dette.