Ikke makuler

Endringen i oppbevaringstiden fra ti til fem år har nemlig ennå ikke fått ikrafttredelsesdato.

Dessuten kan det gis forskriftsbestemmelser om lengre oppbevaringstid for enkelte typer regnskapsmateriale.

lov av 13.12.13 nr. 121 ble bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum endret, slik at følgende regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt i stedet for ti år.

Men det er ikke fastsatt ikrafttredelsestidspunkt for denne endringen, og det er også bestemt at departementet i forskrift kan fastsette krav om lengre oppbevaringstid for nærmere angitte typer primærdokumentasjon når det anses nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll.

Gammelt regnskapsmateriale kan med andre ord ikke makuleres eller slettes før endringen i bokføringsloven trår i kraft, og det er kjent hvilket regnskapsmateriale det eventuelt vedtas forlenget oppbevaringstid for gjennom forskrift.

Oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon er ikke endret (fortsatt ti år), men det forventes en endring også her, slik at oppbevaringstiden blir fem år.

Les hele saken på narf.no