VedkubberInnovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Det er derfor mulig å søke dem om tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

Anlegg som bygges bør bidra til utnyttelse av energi fra skog eller kulturlandskap – og bygges for å kunne bruke lokalt produsert brensel. Det er videre et mål at varmeselskapet selv eller skogeiere og bønder har mulighet til å bli brenselsleverandører.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

– Anlegg for varmesalg
– Gårdsvarmeanlegg
– Veksthusvarmeanlegg
– Anlegg for produksjon og salg av brensel
– Biodrivstoff- eller biogassproduksjon
– Flisproduksjon

Det gis også støtte til myke investeringer: Konsulenthjelp til forstudier, forprosjekter og utredninger, kompetanse og informasjonstiltak.

Tror du at ditt prosjekt kan ha nytte av et forprosjekt, ta kontakt med en av Innovasjon Norges kunderådgivere. Du kan lese mer om programmet her.