Regler for bruk av egenmelding

Kilde: infotjenester.no
Artikkelen er noe forkortet og bearbeidet

For at ansatte skal kunne benytte egenmelding for egen sykdom, må personen ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i minst to måneder. Blir man syk før den tid, må fraværet dokumenters med legeerklæring for at man skal ha rett på sykepenger. Har personen hatt et avbrudd fra arbeidsforholdet på mer enn to uker opphører retten til sykepenger fra arbeidsgiver, med mindre oppholdet skyldes fast turnusordning eller lignende.

Ferie og avspasering regnes ikke som avbrudd
Det er viktig å merke seg at ferie og avspasering ikke regnes som et avbrudd fra arbeidsforholdet. Det betyr at dersom du blir syk rett i etterkant av ferie eller avspasering, så kan det dokumenteres med egenmelding på vanlig måte.
Dersom en arbeidstaker har vært borte fra jobben i forbindelse med permittering, fødsel, militær- og siviltjeneste, foreldrepermisjon, permisjon i forbindelse med videreutdanning og en lang rekke andre permisjoner, så mister arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding i en periode når arbeidsforholdet gjenopptas.
Avhengig av hva slags permisjon det har vært, må den ansatte jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å kunne bruke egenmelding igjen.

Regler for vikarer
For vikarer som jobber i en fast turnus, for eksempel hver tredje helg, vil ikke retten til bruk av egenmelding bortfalle på grunn av at det går mer enn 14 dager mellom to arbeidsdager. Vikarer som kun jobber på tilkalling må derimot arbeide opp igjen retten til å benytte seg av egenmelding dersom det går over 14 dager mellom to arbeidsdager.

Hvor mange dager kan jeg bruke egenmelding?
En bedrift kan velge å utvide retten til antall dager egenmelding kan benyttes, men lovens minimum er tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode og fire tilfeller i løpet av en 12 måneders periode. I motsetning til for eksempel feriedager, så regnes ikke dagene ut i fra et kalenderår, men hele tiden 12 måneder tilbake i tid.
Dersom en arbeidstaker har benyttet seg av tre dagers sammenhengende egenmelding, kan arbeidsgiver kreve at legeerklæring fremlegges dersom arbeidstakeren er syk også på dag fire eller blir syk på nytt innen 16 dager regnet fra siste sykedag.
Vær obs på at det er andre regler for bedrifter som er medlem av IA-avtalen. Vi går ikke inn på disse her – ta kontakt med din regnskapsfører hvis du har spørsmål.

Arbeidsgiver kan utvide rettighetene (mer…)