Vekstra Nord-Vest har stilling ledig som Regnskapsfører

Vekstra Nord-Vest har stilling ledig som Regnskapsfører

Vekstra Nord-Vest søker regnskapsfører

Vekstra Nord-Vest har stilling ledig. Til vår avdeling i Ålesund ser vi etter en ny dyktig medarbeider som kan bistå våre kunder med regnskap og regnskapsrelatert rådgiving. Det er en fordel om du har kjennskap til de fordeler og utfordringer digitalisering av et regnskapsbyrå innebærer, da digitalisering av vår kundeportefølje er et av våre satsningsområder.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre løpende regnskapsarbeid for våre kunder, inkludert bokføring, avstemming og remittering.
 • Løpende rapportering og oppfølging av kunder
 • MVA
 • Reskontro og kontrollarbeid
 • Kundeansvar for dine kunder
 • Bistå kollegaer i det daglige arbeidet
 • Forståelse og gjerne erfaring fra digitalisering av regnskap og bidra til videre digitalisering hos oss i samarbeid med dine kollegaer
 • Bistå med forbedringer og utvikling av selskapet
 • Bistå med å øke digitaliseringsgraden i Vekstra Nord-Vest.

 

Kvalifikasjoner/erfaring

 • Relevant utdannelse
 • Erfaring som regnskapsfører som gjør at du kan starte produksjon raskt
 • Gjerne autorisert regnskapsfører
 • Erfaring fra de mest brukte systemene i bransjen
 • Erfaring fra digitalisering av regnskap
 • Erfaring fra kunderådgivning eller et ønske om å bli en god rådgiver for våre kunder.

Se stillingen på Finn her

Søk nå!

 

  Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Rune Fortun
  telefon 979 72 358
   
  Søknad sendes per epost til rune.fortun@not-yet.no innen 10.mai 2021

  Vekstra Nord-Vest er et autorisert regnskapsførerselskap med 11 medarbeidere på tre lokasjoner, Nordfjordeid, Ålesund og Sandane. Vi jobber etter visjonen «Vi skal skape vekst og verdi» og vi vil forsterke vårt fokus på å skape vekst og verdi for våre kunder gjennom å tilby flere rådgivingstjenester, satse på videre digital utvikling og levere gode løsninger, nær relasjon til kundene og stabile tjenester med høy kvalitet. Vekstra Nord-Vest er medlem av Vekstra-kjeden som med sine over 350 medarbeidere i 26 autoriserte regnskaps- og rådgivingskontorer er en av landets ledende aktører i bransjen.

   

  Kontakt Vekstra

  Velg kontor

  14 + 9 =

  Stilling ledig som Bedriftsrådgiver hos Vekstra Nord-Vest

  Stilling ledig som Bedriftsrådgiver hos Vekstra Nord-Vest

  Stilling ledig som Bedriftsrådgiver hos Vekstra Nord-Vest

  Vekstra Nord-Vest jobber etter visjonen «Vi skal skape vekst og verdi» og vi vil forsterke vårt fokus på å skape vekst og verdi for våre kundar gjennom å tilby fleire rådgjevingstenester, satse på videre digital utvikling og levere gode løysingar, nær relasjon til kundane og stabile tenester med høg kvalitet.

  Vi ser nå etter ein medarbeider som kan være vårt flaggskip i denne satsinga. Du vil få anledning til å vidareutvikle tenester og kunderelasjonar basert på moderne teknologi med kunden i fokus. Ein del av arbeidet vil bestå i å omsette dei mogelegheitene den teknologiske utviklinga gir til produkt og tenester som vil bidra til verdi og vekst for våre kundar. Vi søkjer primært ein medarbeidar til vårt kontor i Ålesund, men for den rette kandidaten er vi også opne for at arbeidsstad kan vere Nordfjordeid eller Sandane.

  Se stilling på Finn her

  Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarleg for å auke digitaliseringsgraden i Vekstra Nord-Vest.
  • Vidareutvikle Vekstra Nord-Vest sin bruk av teknologi for å effektivisere produksjon, frigjere tid og utvikle nye tenester for å skape vekst og verdi for våre kundar.
  • Vere oppdatert på relevant teknologi for å utnytte de mogelegheitene som kjem for å utvikle nye og betre rådgjevingstenester.
  • Vere selskapet sin ledende medarbeidar innan digitalisering og teknologi og vere ein inspirator og veiledar for resten av selskapet.
  • Levere bedriftsrådgjeving til våre kundar med spesiell fokus på tenester til aksjeselskap
  • Vere med på å vidareutvikle Vekstra Nord-Vest sine rådgjevvingsteenester til aksjeselskap i samsvar med kjeden sin tenesteportefølje og retningslinjer
  • Vere selskapet sitt «fyrtårn» innan bedriftsrådgjeving og inspirere og veilede selskapet sine tilsette innanfor dette området.

   

  Kvalifikasjonar/erfaring

  • Erfaring med og kunnskap om formelle krav til aksjeselskap og drift/økonomiske forhold i eit aksjeselskap.
  • God kjennskap til teknologiske løysingar i rekneskapsbransjen
  • God forretningsmessig forståing av teknologi og korleis teknologi kan brukast til å utvikle selskapet og framtidige tenester
  • Evne til å være ein god rådgjevar og skape vekst og verdi for våre kundar
  • Evne til å skape gode relasjonar
  • Høg gjennomføringsevne
  • Nysgjerrig og ydmyk
  • Relevant høgskuleutdanning/bachelor-grad
  • Vi søker både deg som har en del erfaring, men også du som er nyutdanna og som ser dette som en mogelegheit til å lære og utvikle deg.

   

  Informasjon og søknad

  For meir informasjon om stillinga kontakt vår rekrutteringspartner, Not Yet AS.

  Søk nå!

   

   Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Rune Fortun, telefon 97 97 23 58
    
   Søknad sendes per epost til fortun@not-yet.no innen 27. november 2020

   Om Vekstra Nord-Vest

   Vekstra Nord-Vest er eit autorisert rekneskapsførarselskap med 10 medarbeidarar på tre lokasjonar, Nordfjordeid, Ålesund og Sandane.  Vi jobber etter visjonen «Vi skal skape vekst og verdi» og vi vil forsterke vårt fokus på å skape vekst og verdi for våre kundar gjennom å tilby fleire rådgjevingstenester, satse på videre digital utvikling og levere gode løysingar, nær relasjon til kundane og stabile tenester med høg kvalitet. Vekstra Nord-Vest er medlem av Vekstra-kjeden som med sine over 250 medarbeidere i 24 autoriserte rekneskaps- og rådgjevingskontor er ein av landet sine leiande aktørar i bransjen.

   Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

   Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

   Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

   15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle selskaper som er underlagt loven har fått strengere krav til å identifisere sine kunder. Hvitvaskingsloven finner du her

   Din regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og er av den grunn pålagt å holde oversikt over egne kunder. De må identifisere hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og om foretakene har politisk eksponerte personer. Regelverket pålegger videre autoriserte regnskapskontorer å gjennomføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kunders identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere skal identifiseres og kundens risikoprofil skal kartlegges.

   Til bruk i gjennomføringen av risikobaserte kundetiltak er det utviklet et skjema fra Regnskap Norge for kundekontroll og ett skjema for egenerklæring som kunden må fylle ut. Selskapet som fører regnskap for kunder er pliktig å dokumentere informasjonen som fremgår av kundetiltaksskjemaet. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Om selskapet ikke har fysiske personer som er å anse som reelle rettighetshavere skal det legges frem dokumentasjon på hvem som har juridisk ansvar.

   Som kunde i Vekstra vil du oppleve at din regnskapsfører gjennomfører pålagte kundekontroll

   Få med deg siste nytt!

   Din økonomipartner

   Personvern handler om å verne personer

   Personvern handler om å verne personer

   Personvern handler om å verne personer

   Vekstra hjelper deg med personvern

   Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg.

   Hvem er underlagt personvernloven?

   Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger. All behandling må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Rettslige grunnlag kan være et samtykke, eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis: En ansettelseskontrakt er å anse som et samtykke og gir grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Behandling av personopplysninger ved bestilling av varer å tjenester ansees som nødvendig for å oppfylle en avtale. 

   Behandling av personopplysninger

   All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse er behandling av personopplysninger. Det er da krav til hvordan du innhenter, lagrer, sletter og deler opplysningene. Det som er viktig er å ha et system for sikker sending og mottak av opplysninger, samt struktur og oversikt på lagrings- og slettingsprosesser.

   Personvern er nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse (Regjeringen.no). Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven.

    

   Få med deg siste nytt!

   Din økonomipartner

   Vekstra Nord-Vest søker Controller

   Vekstra Nord-Vest søker Controller

   Vekstra Nord-Vest søker Controller

   Vekstra Nord-Vest er eit autorisert rekneskapsførarselskap med 7 tilsette. Vi har kontor på Nordfjordeid, Sandane og i Ålesund. Vi er eit selskap i vekst med som vil forsterke vårt fokus på gode løysningar av arbeidsoppgåver, kunderelasjoner og stabilt god kvalitet på tenestene vi leverer. Vi er medlem av Vekstrakjeda som er samansett av 24 autoriserte rekneskaps- og rådgjevingskontor – med til saman over 250 kompetente medarbeidarar. Vi brukar moderne teknologi som sikrar fleksibilitet og kvalitet til nytte for kunder og tilsette.
   Vi ønskjer at den vi ansetter har følgende kvalifikasjoner:
   • Registrert revisor eller autorisert rekneskapsførar.
   • Fokus på kvalitet samtidig som du ser det store bildet
   • Har gode datakunnskapar, og er omstillingsvilleg til nye programløysingar.
   • Serviceinnstilt, nøyaktig, samarbeidsvilleg, effektiv og har evne til å arbeide sjølvstendig.
   • Har gode kommunikasjonsevner.
    
   Arbeidsoppgåver
   • Assisterande dagleg leiar
   • Controlleroppgåver, avstemming og dokumentasjon
   • Overordna ansvar for kvalitetssikringsarbeidet vårt
   • Kvitvaskingsansvarleg
   • Risikostyring
   • Utarbeiding av årsrekneskap og likningspapir
   • Sal av konsulenttenester til eksisterande og nye kundar
    
   Vi tilbyr:
   • Utfordrende stilling med varierte oppgaver
   • Særleg ansvar for kvalitesarbeid
   • Konkurransedyktig lønn
   • Faglig oppdatering og utviklingsmogelegheiter
   • Fleksibel arbeidstid
   • Deltaking i Vekstra si KS-gruppe og andre former for kompetanseheving
    
   Kontorstad vil vere Ålesund eller Nordfjordeid, avhengig av søkar sin bustadadresse. Ein må rekne med noko reising mellom avdelingane.

   Stillingen er nå besatt