VaretellingEr du næringsdrivende i en handels- og produksjonsbedrift, må du foreta telling av alle varer du har på lager per 31.12. Kontroll med og verdsettelse av varelager kan være en kritisk faktor for et korrekt regnskap.

Bokføringsloven § 11 fastslår at det ved årsavslutningen skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. Verdien på varelageret er produktet av antall enheter på lager og pris pr. enhet. Dokumentasjon av lagerverdi pr. årsskifte må dermed inneholde en bekreftelse av antall enheter og pris pr. enhet.

Viktig med gode rutiner for varetelling
Utfordringen er å sikre at varene telles systematisk og kun en gang. Derfor bør alle foretak utarbeide en varetellingsinstruks for å sikre at telling blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Telleinstruksen bør omfatte:

  • Tidspunkt og varighet for tellingen
  • Hva som skal telles
  • Ansvarsfordeling, hvem teller hvor
  • Beskrive hvordan telling foretas og tellelister fylles ut
  • Krav til merking av telte områder
  • Behandling av ukurante varer

Varetelling gjennom året
Selv om bokføringsforskriften stiller krav til at det gjennomføres lagertelling pr. 31.12, kan lagertelling gjennomføres gjennom året forutsatt at tilgang og avgang etter opptellingstidspunktet kan dokumenteres på en tilfredsstillende måte, blant annet skal tellelister nummereres så man sikrer at alle lister kommer i retur etter gjennomført telling.

Tellelister skal inneholde følgende informasjon:

  • Varens art
  • Kvantum (inklusive måleenhet)
  • Verdi for hver enkelt vare
  • Summeringskolonne

Her finner du et godt eksempel på varetellingssliste fra Sticos.

Verdi
Det skal også skilles mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, da denne for mange vil være forskjellig. Bokføringspliktige som ikke samtidig også har regnskapsplikt etter regnskapslovens § 1-2, kan nøye seg med å vurdere varebeholdningen til skattemessig verdi ved varetellingen, også i regnskapet. Skattemessig er det ikke tillatt å nedskrive varelageret pga. ukurans eller prisfall. Har du spørsmål om hvordan du skal vurdere og fastsette verdi – spør din lokale regnskapsfører.

Huskeliste for varetelling
Har du husket:
• Å planlegge varetellingen i god tid, rydd gjerne lageret i forkant
• At det bør kjøres ut tellelister fra lagersystemet der alle varetypene fremkommer
• Å sørge for et godt system for å holde oversikt over hva som er opptalt til enhver tid
• At alle varer skal føres opp i lista, også ukurante
• At listene skal dateres og signeres av den som har foretatt opptellingen
• At varetellingslistene er regnskapsbilag som skal oppbevares i 5 år