Artikkelen er noe forkortet

Fylkesmann i Hedmark offentliggjorde i august en rapport om landbrukets betydning for verdiskaping og sysselsetting i fylket. Rapporten som er utarbeidet av Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) og Østlansforskning (ØF) tar for seg primærproduksjon og foredling innen både jord- og skogbruksnæringa.

Landbruket og landbruksbasert industri i Hedmark, både jord og skog, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliarder kroner. Hele 16 % av sysselsettingen og 11 % av verdiskapingen i fylket er dermed landbruksbasert. Landbruket står for over 20 % av sysselsettingen i flere kommuner i Nord-Østerdal, og medregnet industrien for over 20 % av samlet verdiskaping i Alvdal, Våler, Rendalen, Sør-Odal, Grue og Ringsaker. Dette er første gang det er gjort en fullstendig analyse av verdiskaping og sysselsetting i verdikjedene både for jord og skog, inkludert foredling og tilleggsnæringer i Hedmark. Analysen er avgrenset til foredlingsvirksomhet som er avhengig av lokal råvareproduksjon. Rapporten gir derfor et bilde av den gjensidige avhengigheten mellom råvareproduksjon og mye av foredlingen, spesielt på jordbrukssiden.

Primærlandbruket i Hedmark sysselsatte i 2010 5.370 personer. Dette tilsvarer 6,2 % av sysselsettingen i Hedmark. Bare Oppland og Nord-Trøndelag har litt større andel. Landbruksbasert industri sysselsatte 4.100 personer. Medregnet sysselsatte i undervisning, avlsmiljøer, offentlig og privat tjenesteyting og ringvirkninger på øvrig næringsliv, gir primærnæringene grunnlag for arbeid til 14.000 personer i Hedmark. Dette tilsvarer drøye 16 % av sysselsettingen i fylket. Det er store variasjoner mellom regioner og kommuner. Primærnæringene betyr mest i Nord-Østerdal, hvor landbruket står for over 20 % av sysselsettingen i flere kommuner. Hamarregionen har størst andel av samlet sysselsetting i landbruket (37 %), fulgt av Nord-Østerdal (30 %).

”Rapporten bekrefter at landbruket er viktig i fylket vårt, men også at foredlingsindustrien og tilhørende virksomheter har et stort omfang i Hedmark. Faktisk er det slik at Hedmark har størst verdiskaping fra foredlingsindustrien av alle fylker etter Oslo. Vi vil bruke rapporten til å målrette arbeidet med å videreutvikle landbruket og landbruksbasert virksomhet i fylket. Men vi tror den også vil være et viktig verktøy både for næringa selv, bedrifter og kommunene i deres arbeid”
Fylkesmann Sylvia Brustad og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.