Grensen for at gårder kan omsettes i markedet uten at myndighetene griper inn er nå hevet en million kroner.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sier at det er mål for ham å legge til rette for økt omsetning av landbrukseiendommer, noe han mener kan styrke bosettingen i distriktene.

I 2004 innførte Landbruks- og matdepartementet en nedre prisgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom. Den gang ble grensen satt til kr 750.000. I februar 2010 doblet regjeringen denne grensen til 1,5 millioner.

Når beløpsgrensen nå heves ytterligere en million kroner til 2,5 millioner kroner, er en av hovedbegrunnelsene fortsatt at det skal skje en større omsetning av landbrukseiendommer.

Beløpsgrensen gjelder som tidligere eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at det er realistisk at kjøperen kan bosette seg på eiendommen. I denne forbindelse er det en vurdering å ta om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. Myndighetene vil fortsatt vurdere prisen ved kjøp av tilleggsjord uten bebyggelse, uavhengig av omfanget.

Endringen trer umiddelbart i kraft, og gjelder for alle saker som er kommet inn til kommunen hvor det per 21. november 2012 ikke er truffet vedtak i første instans. De nye retningslinjene i rundskrivet skal også følges ved behandling av klager som ikke er endelig avgjort.

LMD: Rundskriv M-2/2012

Kilde: Landbruks og matdepartemenetet/Landkreditt Bank