Leasing er et begrep som nyttes når skattyter (leietaker) leier (leaser) driftsmidlet i stedet for å kjøpe. Det opereres med finansiell og operasjonell leasing. Skattemessig anses begge i utgangspunktet som leieavtaler, men det må foretas en konkret vurdering av om realiteten bak en leasingavtale er kjøp på avbetaling. Det kan f.eks. være at det er inngått avtale om at det leasede objektet etter utløpet av primærperioden kan leies eller kjøpes til en pris langt under markedsverdi. I slike tilfeller vil det skattemessig normalt bli ansett som et kjøp på avbetaling, slik at det skattemessig skal aktiveres i regnskapet. Den enkelte kontrakt må vurderes særskilt. Leasing av maskiner i jordbruksnæring er normalt skattemessig lite lønnsomt så lenge næringsinntekten ikke overstiger grensen for å få fullt jordbruksfradrag.