Nye AS velger bort revisjonSom bedriftseier i et aksjeselskap kan du fritt velge om du vil ta ut lønn eller utbytte. Det er ikke gitt at utbytte alltid er det mest gunstige.

De fleste velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Tar du ut lønn vil dette innebære at skattebyrden utløses med det samme gjennom innbetaling av forskuddsskatt. Valg av utbytte innebærer i all hovedsak samme skattebyrde, men skatten blir utsatt helt til uttaket faktisk tas.

I 2014 har selskapsskatten på overskudd vært 27 %, og hvis du hverken tar ut lønn eller utbytte så blir dette den samlede skatten som skal innbetales.

Tar du som eier ut utbytte blir det 27 % på beløpet du tar ut. Du kan eventuell få noe reduksjon på grunn av skjermingsfradraget (skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond hvert år). Dermed blir den totale beskatningen for selskapet og aksjeeieren til sammen 46,71 prosent av pengene som tas ut.

Arbeidsgiveravgift
Velger du å ta ut lønn kommer det 14,1 % arbeidsgiveravgift på toppen (de fleste steder i landet). Hvis du holder lønnen under grensen for toppskatt, vil en samlet skatt for både deg som eier og arbeidsgiveravgift for selskapet utgjøre 42,73 %. Tar du ut lønn som overstiger grensen for toppskatt, blir det tilsvarende tallet 50,62 prosent for det laveste trinnet i toppskatten. Hvis du tar ut enda høyere lønn slik at du overstiger det høyeste trinnet (kr 857 000 i 2014) øker skatten til 53,25 %.

Både lønn og utbytte
Det blir altså litt mindre skatt ved å ta ut lønn under grensen for toppskatt enn å ta ut utbytte, mens det ved lønnsuttak over grensen for toppskatt raskt blir en høyere skattebyrde. En kombinasjon av moderat lønn og utbytte er derfor å anbefale for de fleste.

I de delene av landet der arbeidsgiveravgiften er lavere en 14,1 % kan det være mer gunstig å ta ut høyere lønn i stedet for utbytte.

Ikke glem folketrygden
Til slutt er det viktig å huske på at lønnsinntekt gir grunnlag for rettigheter i Folketrygden, og at utbytte eller sparing av penger i selskapet ikke gir deg noen slike rettigheter.

Som regnskapsførere anbefaler vi gjerne å ta ut lønn tilsvarende seks ganger Folketrygdens grunnbeløp (6G) for å være sikret maksimal dekning i tilfelle langtidssykdom.