Amelding1.januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold til det offentlige. Opplegget rundt dette kalles A-ordningen.

Ordningen omfatter alle som yter lønn og godtgjørelser. Det mest opplagte er alle som yter lønn til ansatte, men det vil også omfatte alle som bare yter utgiftsgodtgjørelser (f.eks. dekning av reisekostnader) og naturalytelser (f.eks. kårytelser i landbruket).

 I a-ordningen skal rapportering til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå skje elektronisk hver måned i form av en a-melding.

Leverer du i dag noen av de skjemaene som er angitt under, skal du fra 2015 levere a-melding:

  1. Lønns- og trekkoppgave
  2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  4. Oppgave til lønnsstatistikk
  5. Melding til Aa-registeret

All rapportering skal som hovedregel være elektronisk. Dette må skje enten via et lønnsprogram tilrettelagt for dette, eller ved manuell registrering direkte i Altinn. Manuell registrering i Altinn vil for de fleste bli arbeidskrevende. Muligheten til å rapportere på papir utgår med unntak av helt spesielle tilfeller.

En svært viktig endring er at A-meldingen skal leveres minimum en gang per måned i stedet for dagens system med årlig innrapportering av de aktuelle opplysningene.

Frist for rapportering vil være den 5. i påfølgende måned. I a-meldingen skal all lønn og godtgjørelser som er utbetalt måneden før og status på alle arbeidsforhold rapporteres. Alle arbeidsforhold (inklusiv permisjoner over 14 dager) skal rapporteres inn i a-meldingen – også når det ikke er noen endring. Da bekreftes det at opplysningene fortsatt er gjeldende.

Regnskapskontorets systemer vil selvfølgelig være tilrettelagt for dette, men det vil bli nødvendig å gå gjennom rutinene og systemene som gjelder for den enkelte kunde innen lønn og ytelser for å sikre at alt er klart i god tid før endringen trer i kraft.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette utover året. Har du spørsmål, så ta kontakt med oss.

(Kilde: Skatteetaten.no, Regnskapsførerne Vekstra)