GårdStortinget har ferdigbehandlet to lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).Det ene gjelder endringer i delingsbestemmelsen i jordloven § 12. Det andre gjelder endringer i odelsloven, nærmere bestemt innskrenkinger i odelskretsen og opphevelse av bestemmelsen om odelsfrigjøring av tilleggsjord

  • Endringene i odelsloven trer i kraft med virkning fra 1. januar 2014.
  • Endringene i jordloven trer i kraft med virkning fra 1. juli 2013.

Endringen i jordloven legger opp til en helhetlig vurdering med utgangspunkt i målet om å ha en tjenlig, variert bruksstruktur. I vurderingen skal kommunen blant annet legge vekt på hensynet til vern av arealresursene, om deling fører til en god driftsmessig løsning og om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. Det vil etter lovendringen bli enklere å dele fra areal som tilleggsjord, også der bare deler av landbruksarealet blir solgt. Dette vil være positivt for dem som trenger tilleggsjord, men som i dag er henvist til å leie.

Endringer i odelskretsen og reglene om odelsfrigjøring skal bidra til stabilitet i landbruket, og åpne for økt omsetning både av hele gårdsbruk og tilleggsjord. – Vi endrer odelsloven for å bevare den. Dette forslaget sikrer muligheten til å beholde landbrukseiendom i familien, men endringen vil samtidig stimulere til salg av landbrukseiendom i de tilfellene hvor ikke nær familie ønsker å overta og drive. Dette er positivt for landbruket og samfunnet som helhet, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer om endringene hos Landbruks- og matdepartementet (LMD)