Sponheim skal forenkle faksimile BTTidligere landbruksminister og fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, leder et nytt utvalg som har i oppdrag å se på mulige forenklinger i jordbruksavtalen. Utvalget skal jobbe seg ferdig innen 2015, og dermed kan vi forvente at vi får litt mer «kjøtt på beinet» innen nyttår.

– Det er ikke noe politisk ved det vi skal gjøre. Vi skal være fagfolk. Dette handler ikke om å redusere eller øke overføringen av penger. Spørsmålet vi skal svare på er om man kan oppnå det samme som i dag, men ved å forenkle kommunikasjonen, sier Sponheim i en uttalelse til Bergens Tidende.

Arbeidsgruppens mandat favner ganske bredt. I følge en artikkel i Nationen står det blant annet følgende om mandatet:

«Arbeidsgruppen skal gjennomgå jordbruksavtalens virkemidler og foreslå forenklinger som gir et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. Det skal foreslås et virkemiddelsystem, med færre og enklere ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over hele landet. Det skal legges vekt på forenklinger for de næringsdrivende og en enklere forvaltning. Gruppen skal vurdere konsekvenser av forslagene, både hver for seg og samlet.»

Hensikten med arbeidsgruppen er altså, som Sponheim sier, å komme med forslag som kan forenkle systemet i størst mulig grad. Jordbruksavtalen er i dag så kompleks at den er vanskelig å forstå, selv for politikerne og de som jobber med tematikken til daglig. Avtaleverket inneholder pr i dag et hundretalls ordninger som er til dels veldig spesifikke når det gjelder rammer og forutsetninger.

Sponheim beskriver det eksisterende avtaleverket som en «meget finmasket nett». Arbeidsutvalget skal vurdere mulighetene for å tilpasse regelverket til en «større maskevidde». Håpet er at dette igjen skal føre til færre, og mer effektive byråkratiske prosesser.

Vekstra følger saken, og vil komme tilbake med mer informasjon når arbeidsutvalgets forslag foreligger.