Timber at roadside

Fra 1. juli trådte den nye forskriften om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften) i kraft. Regjeringen mener den vil gjøre søknadsprosessen enklere både for den som vil bygge vei – og kommunens saksbehandlere.

Utviklet en kalkulator for lønnsomhetsberegning
På grunn av usikkerhet rundt behandling og regelverk rund slike saker, har det vært viktig å legge opp til en prosess som tidlig avklarer om tiltaket er søknadspliktig eller ikke, og om det er landbruksregelverket eller plan- og bygningsloven som kommer til anvendelse. Det er derfor utviklet en nyttekalkulator som skal være til hjelp med å bestemme om tiltaket skal behandles etter landbruksveiforskiften eller plan- og bygningsloven.
-Ved å få veisakene inn på rett spor så tidlig som mulig blir det enklere for søkerne, potensielt mindre konflikter, ryddigere saksbehandling og enklere byråkrati ute i kommunene, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i Landbruksdirektoratet.
Det er også utviklet en kalkulator for lønnsomhetsberegning av skogsveier. En enkel versjon og en avansert versjon, avhengig av hvor detaljert man ønsker å foreta beregningene.
– Denne kan være nyttig i vanskelige veisaker som krever mange avveininger mellom nærings- og miljøhensyn, kommenterer Lileng.

Testes ut i en periode
Nyttekalkulatoren er foreløpig publisert som en excel-versjon. Hvis nyttekalkulatoren blir godt mottatt og tatt i bruk, vil den etter hvert integreres i Økonomisystem for skogordningene (ØKS), og som interaktive verktøy på nettet for søkerne.
Lønnsomhetskalkulatoren er spesielt egnet ved behandling og prioritering av tilskuddssøknader på skogsvei. Denne kalkulatoren vil også på sikt integreres i ØKS og som interaktive verktøy på nettet for søkerne.
Landbruksdirektoratet forteller at det fortsatt er kommunene som skal behandle søknadene og som er vedtaktsmyndighet, og Fylkesmannen er klageinstans.Landbruks- og matdepartementet jobber med rundskrivet til forskriften, og spørsmål rundt dette kan rettes til departementet.

Kilde: Landbruksdirektoratet