Folkeaksjon statskogDiskusjonen går høyt om regjeringens planer for privatisering av Statskog. Man skal lete lenge for å finne noen som gir udelt støtte til planene, selv om enkelte peker på at et nedsalg i Statskog også kan ha noen positive effekter.

Arbeiderpartiet har som landets største parti markert tydelig avstand til regjeringens forslag. Knut Storberget sier det på lang sikt kan være katastrofalt å selge ut Statskogs eiendommer helt eller delvis. I en artikkel i Namdalsavisa uttaler han:
– Jeg spør meg, hvorfor skal de selge arvesølvet? Når det gjelder de fornybare, evigvarende naturressursene vi har, er det viktig at staten er tydelig inne. Vi trenger dette for å bygge opp næringsvirksomhet, ny teknologi, nye energikilder, og utvinning av nye stoffer. Og vi trenger en stor aktør i Norge som kan bruke skogråstoffet. Der mener jeg Statskog vil fylle en viktig rolle i framtida, når vi trenger flere bein å stå på, sier Storberget

Storberget er også opptatt av at Statskog i dag fungerer som en god forvalter. Han mener faktisk at man burde gå motsatt veg, altså at Statskog kjøper opp flere eiendommer, istedenfor å selge seg ned.

Senterpartiet har et mer nyansert syn på det hele. Trygve Slagsvold Vedum mener at Statskog bør bestå, men er ikke fremmed for å gjøre selskapet til en mindre skogeier. Dette står å lese i en artikkel fra NRK Trøndelag datert 14. oktober. Slagsvold Vedum mener skogsalget støtter lokale skogeiere og styrker lokal verdiskapning. Men ettersom det finnes få eller ingen potensielle norske kjøpere til HELE eiendommen, er han motstander av å selge statens skoger samlet. Listahug åpner for at Statskog i realiteten kan privatiseres i sin helhet. Da kan i teorien norsk skog havne hos utenlandske eiere, hvis reglene for konsesjon, bo- og driveplikt også endres.

Den forrige regjeringen tilrettela også for nedsalg, dog i et noe mindre dramatisk omfang. Statskog har siden 2011 solgt unna ca 250 kvadratkilometer skog. I forbindelse med at de kjøpte 1.100 kvadratkilometer fra Borregaard i 2010 ble det lagt inn i vilkårene at Statskog skulle selge unna 560 kvadratkilometer med mindre teiger.

Glommen Skog har siden 1903 vært tuftet på privat eierskap til skog. Selv om Norge internasjonalt sett ikke har noen veldig høy andel offentlig eid skog, er vi et gjennomregulert land med et velfungerende marked. Vi kan derfor ikke se at det er nødvendig at Staten har et ansvar for å produsere tømmer i Norge, sier avdelingssjef Yngve Holth.
Glommen ser derfor meget positivt på at Regjeringen utreder ulike modeller for å privatisere Statskog. Men aller viktigst er det å selge ut mindre teiger. Det vil sikre en spredning av eierskapet og medvirke til et visst lokalt eierskap til arealer, sier Holth. Glommens artikkel om saken kan du lese her.

De sterkeste kritikerne til forslaget om privatisering av Statskog er bekymret for allmenhetens tilgang til å bruke skogen. En facebookside som heter Folkebevegelsen MOT privatisering av Statskog har samlet godt over 20.000 tilhengere på kort tid. Men nå står det også å lese i pressemeldingen fra Regjeringen at de også er er opptatt av allmennhetens adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. Dette er en av tingene som skal vies spesiell oppmerksomhet.

Sånn umiddelbart kan det virke som om Listhaug må se langt etter politisk flertall for forslaget om privatisering av Statskog. Vekstra følger saken videre.